Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/07-01/28
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 05.12.2007
Prodaja i održavanja softvera u inozemstvu

U dopisu što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'A', postavljen je upit o poreznom tretmanu tuzemnog društva koje prodaje i održava softvere u inozemstvu, te predloženo njihovo mišljenje u svezi s tim.

Navode da tuzemno društvo putem interneta prodaje pojedine softverske module (npr. modul robno-materijalnog poslovanja, modul uvoza i veleprodaje, modul računovodstva i sl.). Da bi se softver prilagodio potrebama naručitelja obavljaju višemjesečne analize njegovih poslovnih procesa. Vezano za prodaju softvera društvo nudi i konzultantski rad u obliku školovanja, implementacije i instalacije softvera na bazu, koji bi se kao usluga uvijek vezao uz prodaju osnovnih modula. Društvo bi prodavalo i usluge održavanja takvog softvera koje bi se provodilo tako da se stručnjaci, radnici društva spoje modemskom vezom te vrše održavanje ili idu osobno kod klijenta u inozemstvo te tamo vrše uslugu održavanja softvera.

Analizirajući ovakav način rada zaključuju da postoji više situacija koje dovode do pitanja poreznog tretmana temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost i to:

1.      prodaja softverskih modula u inozemstvo prijenosom modula internetom,

2.      konzultantske usluge inozemnom poduzetniku vezane za prilagodbu softvera i osposobljavanje za rad sa softverom koje čine:

-          usluge implementacije odnosno prilagodbe modula potrebama specifičnih korisnika,

-           usluge instalacije softvera na bazu i

-          usluge školovanja za rad sa modulima.

3.  postprodajne aktivnosti – usluge održavanja softvera odnosno rad na otklanjanju grešaka koji se može vršiti modemski ili osobnim odlaskom u inozemstvo.

4.  prodaja licence, odnosno samo prava korištenja softvera koji se prenosi internetom. Vezano za prodaju licence prodavao bi se konzultantski rad na školovanju, implementaciji i instalaciji softvera koji bi se obavljao modemskom vezom ili kod klijenta u inozemstvu.

 

Na postavljeni upit o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost u navedenim slučajevima odgovaramo u nastavku.

 

1. Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 76/07) potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odrediti mjesto oporezivanja takve usluge. Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Prema odredbi članka 5. stavak 5. Zakona, iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je primatelj jedne od usluga iz stavka 6. toga članka poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, tada se smatra da je usluga obavljena tamo gdje je sjedište poduzeća primatelja.

Usluge elektronske obrade podataka koje hrvatski poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku oporezive su  prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 4., a u svezi s člankom 5. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prema sjedištu poduzeća primatelja tih usluga.

Odredbom članka 5. stavak 6. točka 5. Zakona i članka 33b stavak 8. točka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 76/07) propisano je da se usluge ustupanja informacija u koje, između ostalih, spada i ustupanje softvera koji je izrađen specijalno za naručitelja, oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

Prema tome, prodaja softvera što ih tuzemni poduzetnik izradi specijalno za inozemnog naručitelja i dostavlja mu ih putem interneta nije oporeziva prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost budući da je sjedište poduzeća primatelja u inozemstvu. Navedeno je pojašnjeno i mišljenjima Porezne uprave - Središnjeg ureda u svezi s pružanjem usluga elektronske obrade podataka inozemnom poduzetniku klasa: 410-19/06-01/183, ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 18.12.2006. i klasa:410-19/02-01/436 od 16.12.2002.godine.

 

2. Iz upita zaključujemo da su konzultantske usluge koje tuzemni poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku, a vezane su za prilagodbu softvera i osposobljavanje za rad sa softverom, usluge implementacije, odnosno prilagodbe modula potrebama specifičnih korisnika i usluge instalacije softvera na bazu sastavni dio ukupne usluge, odnosno usluge ustupanja softvera specijalno izrađenog za naručitelja, te je mjesto oporezivanja također u inozemstvu, gdje je sjedište primatelja usluge, a u skladu s odredbom članka 5. stavak 6. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

3. Usluge održavanja softvera odnosno usluge prilagodbe i dorade programa, te  otklanjanje grešaka na softveru koje tuzemni poduzetnik obavlja modemskom vezom ili kod klijenta u inozemstvu oporezuju se prema mjestu primatelja usluga kako je navedeno pod točkom 2. ovog dopisa.

 

4. Izobrazba djelatnika strane tvrtke u inozemstvu, odnosno  usluga školovanja za rad sa modulima, te konzultantske usluge što ih tuzemni poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku u inozemstvu oporezive su, u ovom konkretnom slučaju, također u inozemstvu.

Konzultantske usluge, odnosno usluge savjetovanja su usluge iz članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje se, prema odredbi članka 5. stavak 5. Zakona, oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja.

Kad usluge nastavnog (edukativnog) programa (poduke, organiziranje tečajeva)  obavlja tuzemni poduzetnik inozemnom poduzetniku u inozemstvu, tada one podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema članku 5. stavak 4. točka 3.a) Zakona i članka 33b. stavak 6. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kojima je propisano je da se mjestom oporezivanja navedenih usluga smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena.

 

U svezi s upitom u dijelu koji se odnosi na prodaju licence, odnosno samo prava korištenja softvera, zaključujemo da se radi o uslugama ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata i licencija, te odricanju od tih prava iz članka 5. stavak 6. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje se, kao i usluge ustupanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu  iz članka 5. stavak 6.točka 5. Zakona i članka 33b. stavak 8. i 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja o čemu smo se očitovali mišljenjem klasa: 410-19/02-01/501 od 15.1.2003. godine.

 

S našim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu