Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/06-01/183
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.12.2006
Određivanje mjesta oporezivanja usluga

Društvo „C“ d.o.o., postavio nam je pitanja u vezi određivanja mjesta oporezivanja usluga.

 

1. Tuzemni poduzetnik A sklopio je ugovor sa inozemnim poduzetnikom o obavljanju usluga programiranja. Kako bi mogao prenijeti programirane podatke naručitelju inozemnom poduzetniku tuzemni poduzetnik A unajmio je od tuzemnog poduzetnika B liniju za prijenos programiranih podataka. U vezi navedenog postavljeno je pitanje treba li tuzemni poduzetnik A prilikom ispostavljanja računa inozemnom poduzetniku za najam linije za prijenos podataka obračunati porez na dodanu vrijednost ili se radi o usluzi koja se prema članku 5. stavak 5. i 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), oporezuje prema sjedištu primatelja usluge?

 

2. Obzirom da je tuzemni poduzetnik imao putne troškove zaposlenika koji su sudjelovali u procesu programiranja postavljaju pitanje jesu li navedeni putni troškovi koje namjeravaju zaračunati inozemnom naručitelju dio usluge programiranja ili se oporezuju zasebno?

 

Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

 

1. Da bi se odredilo oporezuje li se uslugu s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

 

Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Od ovoga općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona, kojima se, među ostalim, određuje da se usluge iz stavka 6. ovog članka oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnicima.

 

Odredbom članka 5. stavak 6. točka 5. Zakona i članka 33b. stavak 8. točka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), propisano je da se usluge ustupanja informacija, u koje između ostalog spada i ustupanje softvvera koji je izrađen specijalno za naručitelja, oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

 

Prema Zakonu o telekomunikacijama (Narodne novine, broj 122/03, 158/03 i 60/04), telekomunikacijskim uslugama između ostalog smatra se davanje u najam telekomunikacijskih vodova i prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u pokretnoj i nepokretnoj satelitskoj službi.

 

Stoga, ako poduzetnik A posebno zaračunava uslugu prijenosa podataka putem telekomunikacijske linije za prijenos podataka što je telekomunikacijska usluga koja se oporezuje prema sjedištu poduzeća pružatelja usluge, tada na naknadu za tu uslugu treba obračunati porez na dodanu vrijednost prema odredbi članka 5. stavak 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, ako poduzetnik A uslugu prijenosa podataka putem telekomunikacijske linije za prijenos podataka ne zaračunava posebno, nego ona čini dio cjelokupne naknade za uslugu programiranja, tada je riječ o jedinstvenoj usluzi programiranja koja se prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 5. Zakona oporezuje prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

 

2. Prema članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.

 

Tuzemno društvo A prilikom određivanja cijene svoje usluge programiranja, u obzir treba uzeti i izdatke koje će imati u svezi obavljanja te usluge. Stoga smatramo da bi tuzemni poduzetnik cijenu svoje usluge koju zaračunava inozemnom poduzetniku trebao temeljiti između ostalog na izdacima koje je imao za obavljanje usluge programiranja, a osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost čini ukupna naknada za isporučeno dobro ili obavljenu uslugu u smislu članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molim da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu