Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/06-01/169
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 21.09.2006
Oporezivanje prijevoznih usluga u međunarodnom prometu
Društvo "A" d.o.o., obratilo nam se s upitom o oporezivanju prijevoznih usluga u međunarodnom prometu. Naime, društvo za stranog naručitelja obavlja prijevoz dobara u neko odredište u inozemstvu, a po povratku po nalogu istog naručitelja dovozi neka dobra u tuzemstvo (na područje Republike Hrvatske). U vezi navedenog postavljeno je pitanje je li društvo obvezno obračunati porez na dodanu vrijednost na dionicu puta obavljenu u tuzemstvu kada dovoze dobra po nalogu stranog naručitelja.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Da bi se odredilo oporezuje li se uslugu s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.

Od ovog općeg načela propisani su izuzeci, pa se mjestom obavljanja usluge prijevoza prema članku 5. stavak 4. točka 2. Zakona smatra dionica puta na kojoj se prijevoz obavlja. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, tada se ovaj Zakon primjenjuje samo na dio usluge koji otpada na tuzemstvo.

Porez na dodanu vrijednost plaća se na uvoz dobara u tuzemstvo prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona, a poreznu osnovicu pri uvozu u smislu članka 9. stavak 1. Zakona, čini carinska osnovica utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznog carinjenja.

Prema odredbama članka 12. točka 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge u vezi s uvozom dobara, kada je vrijednost takvih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavak 1. ovoga Zakona.

Shodno navedenom, porezni obveznik, u ovom slučaju društvo "A" d.o.o. obvezno je obračunati porez na dodanu vrijednost na dionicu puta obavljenu u tuzemstvu prema članku 5. stavak 4. točka 2. Zakona, neovisno o tome što je naručitelj usluge strani poduzetnik.

Međutim, ako je naknada za dionicu puta obavljenu u tuzemstvu uračunata u carinsku osnovicu prema članku 9. stavak 1. Zakona, tada se može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 12. točka 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu