Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/31
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 22.02.2005
Oporezivanje naknade od sudionika za sudjelovanje na godišnjoj znanstveno - stručnoj konferenciji
Tržište "A" d.d., postavilo nam je pitanje oporezuje li se naknada koju bi Tržište "A" d.d. naplatilo od sudionika za sudjelovanje na godišnjoj znanstveno-stručnoj konferenciji na temu "Hrvatsko novčarsko tržište" koju namjerava organizirati. Tržište "A" d.d. je organizirano povezivanje ponude i potražnje instrumenata novčanog tržišta te u skladu s odredbom članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04), obavlja isporuke na koje se ne plaća porez na dodanu vrijednost, odnosno koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.
Naše je mišljenje:
Organiziranje znanstvenih konferencija nije usluga koja je temeljem odredbe članka 11. stavak 3. Zakona i članka 68. i 69. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), oslobođena poreza na dodanu vrijednost.
To znači da će Tržište "A" d.d. , koje inače obavlja samo isporuke koje su temeljem odredbe članka 11. stavak 3. Zakona, oslobođene poreza, obavljati i isporuke koje načelno podliježu oporezivanju.
Međutim, prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 1. i članka 22. stavak 1. Zakona, porezni obveznik je poduzetnik čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga, nakon odbitka vrijednosti koje su po članku 11. Zakona, oslobođene od poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.
To znači da Tržište "A" d.d. , ako u prethodnoj kalendarskoj godini (2004.) nije obavilo oporezive isporuke u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna nije obveznik poreza na dodanu vrijednost u 2005. godini, te na usluge organiziranja konferencije neće zaračunavati porez na dodanu vrijednost.
Međutim, ako u 2005. godini obavi oporezivih isporuka u iznosu većem od 85.000,00 kuna, tada će postati obveznik od 1. siječnja 2006. godine za sve oporezive isporuke koje obavi.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu