Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/806
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-4
Zagreb, 08.11.2004
Porez na dodanu vrijednost na servisne usluge
U svezi s vašim dodatnim upitom koji ste nam postavili e- mailom dana 21. listopada 2004. godine o dokazima da su servisne usluge u garantnom roku prema ugovoru između inozemnog isporučitelja hladnjaka i hrvatskog kupca ("A") uključeni u cijenu robe, odgovaramo u nastavku.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 12. točka 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. novine, broj 47/95 do 82/04), poreza su oslobođene usluge u svezi s uvozom dobara, kada je vrijednost takvih usluga uključena u poreznu osnovicu za obračun poreza pri uvozu koji obavlja nadležna carinarnica. Za dokaz jesu li u cijenu aparata uključeni i troškovi garancije, nije dostatna odredba ugovora između rumunjskog poduzeća i hrvatskog kupca-uvoznika hladnjaka iz kojeg je vidljivo da je u cijenu hladnjaka uključena i garancija, već to mora biti vidljivo iz carinskih dokumenata o utvrđivanju carinske odnosno porezne osnovice pri uvozu dobara.
Ako takvi dokazi ne postoje, hrvatski porezni obveznik je obvezan za servisnu uslugu koju zaračunava rumunjskom poduzeću, zaračunati porez po stopi od 22%. jer je prema odredbi članka 5. Zakona, mjesto oporezivanja usluga koje se obavljaju na pokretnim fizičkim dobrima, mjesto gdje je usluga stvarno obavljena, a to je u Hrvatskoj.
Budući da u priloženom Ugovoru nema izričite odredbe da je vrijednost garancije uključena u prodajnu cijenu hladnjaka, a prema vašim tvrdnjama ona je uračunata u prodajnu cijenu, tada je to potrebno precizirati odredbama ugovora odnosno dodatka ugovoru
Povratak na prethodnu stranicu