Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/118
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 27.01.2004
Plaćanje carine i poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara
Odvjetničko društvo "A", obratilo nam se sa s pitanjima:
1. Treba li tuzemna pravna osoba pri uvozu dobara plaćati carinska davanja i porez na dodanu vrijednost na usluge prijevoza do granice Republike Hrvatske i pakiranja dobara koje obavlja inozemni dobavljač i za te usluge ispostavlja račun s obračunatim porezom domicilne države dobavljača?
2. Drugo pitanje je što ako dobavljač ne ispostavlja zasebno račun za te usluge nego su one sadržane u računu o isporuci dobra? Odgovaramo u nastavku.
1. Prema odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 33b. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03) mjesto oporezivanja porezom na dodanu vrijednost je prema sjedištu poduzeća odnosno stalnom boravištu ili prebivalištu poduzetnika koji obavlja usluge, ako Zakonom i Pravilnikom nije drugačije određeno. Ako uslugu obavlja poslovna jedinica poduzetnika onda se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poslovne jedinice.
U ovom slučaju sjedište poduzeća koje obavlja usluge pakiranja je u inozemstvu i ako te usluge inozemni dobavljač iskazuje u računu ispostavljenom domaćem poduzetniku, ne oporezuju se prema odredbama hrvatskoga Zakona, nego prema mjestu sjedišta inozemnog poduzetnika.
Kada je riječ o uslugama prijevoza dijelom u inozemstvu i u tuzemstvu, primjenjuju se odredbe članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona, koje propisuju oporezivanje porezom na dodanu vrijednost usluga prijevoza samo na dionici puta u tuzemstvu.
2. Prema odredbama članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost plaća se na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.
Odredbom članka 9. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost poreznu osnovicu pri uvozu čini carinska osnovica utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznoga carinjenja.
Shodno navedenom, ako je u računu inozemnog dobavljača koji prati uvoz dobara iskazan trošak pakiranja dobara i prijevoza do granice Republike Hrvatske, poreznu osnovicu čini carinska osnovica koju utvrđuje carinarnica, a u koju je uračunata vrijednost dobra i druga davanja što se uključuju u carinsku osnovicu prema carinskim propisima.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu