Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/437
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.02.2004
Obveznik poreza na dodanu vrijednost
Agencija "A" obratila nam se s upitom jesu li obveznici poreza na dodanu vrijednost. U skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima (Nar. nov., broj 121/03) dva državna zavoda: Hrvatski zavod "B" i Hrvatski zavod "C" od 1. listopada 2003. godine posluju kao Agencija "A". Agencija "A" je upisana u registar Trgovačkog suda dana 1. prosinca 2003. godine, a razvrstana je u djelatnost - Ostale djelatnosti humane medicine, brojčana oznaka razreda: 85140.
Prema odredbama članka 2., članka 6. i članka 22. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00), obveznik poreza na dodanu vrijednost je poduzetnik tj. pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje gospodarske ili druge djelatnosti koju obavlja samostalno, trajno i s namjerom ostvarivanja prihoda, obavlja isporuke dobara i usluga, ako je vrijednost oporezivih isporuka u prethodnoj godini bila viša od 85.000,00 kuna.
Prema tome, novoutemeljena Agencija "A", koja je nastala spajanjem dva državna zavoda, je obveznik poreza na dodanu vrijednost, ako ispunjava naprijed navedene uvjete.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu