Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/358
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 10.11.2003
Usluge organiziranja ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda
U svezi s vašim upitom o poreznom statusu usluga organiziranja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda te nadzora (monitoringa) ispitivanja za strane naručitelje, očitujemo se u nastavku.
Prema navodima u vašem upitu radi se o uslugama koje bi obavljale tzv. ugovorne istraživačke organizacije koje u ime i za račun naručitelja istraživanja organiziraju i nadziru sama istraživanja. Ove organizacije ne obavljaju izravno nikakva klinička ispitivanja, a djelatnosti im obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: savjetovanje stranih naručitelja pri organizaciji ispitivanja, koordinaciju projekata, obradu podataka, kontrolu i nadzor provedenih ispitivanja i stanja projekata, ustupanje informacija ino naručiteljima o mogućnosti ispitivanja u Republici Hrvatskoj te ostale konzultacijske usluge.
Na temelju naprijed navedenog zaključujemo da se radi o različitim uslugama koje bi takve organizacije obavljale svojim ino naručiteljima. U slučaju kada se radi o uslugama s elementom inozemnosti, potrebno je utvrditi mjesto oporezivanja jer o tome ovisi oporezuje li se određena usluga prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00) ili ne.
Prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 1a) Zakona, mjesto oporezivanja usluga organiziranja znanstvenih usluga je mjesto gdje je usluga stvarno obavljena. Usluge organiziranja kliničkih ispitivanja lijekova će biti obavljene u Hrvatskoj te je
mjesto oporezivanja tih usluga u Hrvatskoj, bez obzira što se usluge obavljaju ino naručiteljima. Pod uslugama organiziranja kliničkih ispitivanja smatramo da se razumijevaju usluge koordinacije, kontrole i nadzora projekata.
Mjesto oporezivanja usluga savjetovanja te ustupanja informacija prema odredbi članka 5. stavak 6. točke 3. i 5. Zakona, u svezi sa člankom 5. stavak 5. Zakona, ako ih hrvatski poduzetnik obavi stranom poduzetniku, je sjedište poduzeća primatelja. Budući da je u ovom slučaju sjedište poduzeća primatelja u inozemstvu, te usluge se ne oporezuju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Pod uslugom ustupanja informacija smatra se i slučaj kada se na temelju obavljene obrade podataka interpretiraju dobiveni rezultati i ti se podaci ustupaju naručitelju.
Ako se radi samo o elektronskoj obradi podataka tada se radi o usluzi iz članka 5. stavak 6. točka 4. Zakona, koja se u slučaju ako je obavi hrvatski poduzetnik inozemnom poduzetniku, također oporezuje prema sjedištu poduzeća primatelja koje je u inozemstvu, što znači da se ne zaračunava porez na dodanu vrijednost po stopi od 22%.
Povratak na prethodnu stranicu