Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/291
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.10.2003
Određivanje mjesta obavljanja usluga
U svezi s vašim upitom primjenjuje li se kod određivanja mjesta obavljanja usluga kontrole, nadzora, inspekcije, certifikacije te raznih usluga savjetovanja i analize koje društvo "A", Sjedište Rijeka, obavlja brodarskim kompanijama, odredba članka 5. stavak 4. točka 3c) ili članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00), odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 3c) Zakona, mjestom obavljanja usluga koje se obavljaju na pokretnim dobrima, uslugama stručnog mišljenja, procjene i ocjene tih dobara, smatra se mjesto gdje je usluga stvarno obavljena. Uslugama stručnog mišljenja, procjene i ocjene pokretnih dobara u smislu ove odredbe, razumijevaju se usluge stručnih procjenitelja npr. sudskih vještaka, osoba koje su ovlaštene dati odgovarajuće certifikate i sl.
Prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 3. u svezi sa člankom 5. stavkom 5. Zakona, za usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja, ako je primatelj jedne od navedenih usluga, poduzetnik, smatra se da je usluga obavljena tamo gdje je sjedište poduzeća primatelja. Uslugama inženjera iz članka 5. stavka 6. točka 3. Zakona, razumijevaju se npr. usluge inženjera čija je svrha savjetovanje naručitelja.
Prema navodima podnositelja upita radi se o različitim uslugama za koje se mi ne možemo sa sigurnošću očitovati radi li se o uslugama za koje se mjesto oporezivanja određuje prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 3c) Zakona ili prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona, jer nemamo dovoljno saznanja o sadržaju i biti tih usluga.
Poreznog obveznika treba uputiti da na temelju našeg naprijed navedenog pojašnjenja usluga stručnog mišljenja, procjene i ocjene pokretnih dobara te inženjerskih usluga, poznavajući sadržaj i bit usluga koje obavlja, odredi i mjesto oporezivanja usluga koje obavlja.
Povratak na prethodnu stranicu