Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/101
Urudžbeni broj:513-07/03-5
Zagreb, 29.09.2003
Usluge posredovanja
U dopisu što nam ga je uputilo dioničko društvo "A"- držatelj carinskog skladišta tipa D, navode da će u carinsko skladište tipa D smjestiti robu vlasništvo stranog principala i po njegovom nalogu otpremati je u druge zemlje, bez ulaska u carinsko područje Republike Hrvatske. Dioničko društvo "A" će u ime i za račun inozemnog naručitelja koji prodaje robu krajnjim kupcima u trećim zemljama, te u ime i za račun principala, izdavati račune, voditi evidencije i organizirati otpremu robe. Manji dio robe uvoziti će u tuzemstvo. Za svoje usluge posredovanja izdavati će račune principalima i inozemnim naručiteljima.
Na upit podliježe li ovaj posrednički posao oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) mjestom oporezivanja posredničke usluge smatra se mjesto isporuke dobra ili obavljene usluge za koju je posredovanje obavljeno.
U smislu odredbe članka 5. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost mjestom isporuke dobra za koje je izvršeno posredovanje razumijeva se mjesto gdje se dobro nalazi u trenutku isporuke ako nije otpremljeno, odnosno ako je otpremljeno, tada se smatra da je mjesto isporuke ono mjesto na kojem se ono nalazilo na početku otpreme.
U skladu s navedenim, ako hrvatski poduzetnik obavi uslugu posredovanja pri prodaji robe iz carinskog skladišta tipa D naručiteljima u inozemstvu, usluga posredovanja ne oporezuje se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, jer se smatra da isporuka dobra nije obavljena u tuzemstvu.
Ako se roba iz carinskog skladišta tipa D uvozi u tuzemstvo, pa je uvoznik dobara poduzetnik i korisnik uvoza, obveznik je carine i carinskih davanja te poreza na dodanu vrijednost. U skladu s odredbom članka 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost carinarnica poreznu obvezu naplaćuje zajedno s obračunom i naplatom carine.
Povratak na prethodnu stranicu