Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/33
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 10.02.2003
Oporezivanje usluga inozemnog poduzetnika
Društvo Agencija "A", postavilo nam je pitanje u svezi s oporezivanjem usluga inozemnih poduzetnika. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: MORH) je sa svojim inopartnerom sklopilo Ugovor o remontu svojih helikoptera. Jedan dio usluga na određenom broju dijelova (koji se ne mogu skinuti s helikoptera) inopartner će obaviti u prostorima MORH-a. U ugovoru između MORH-a i inopartnera navedeno je da će Agencija "A" obaviti sve uvozne i izvozne aktivnosti za potrebe MORH-a prema predmetnom ugovoru. Budući da MORH zbog važećih deviznih propisa ne može davati naloge poslovnoj banci za plaćanje u inozemstvo, Agencija "A" će dati nalog za plaćanje usluge inozemnom partneru. Nalogu će biti priložena faktura inopartnera koja će glasiti na MORH i biti će navedeno da je MORH korisnik usluge. Pitanje je utječe li činjenica da će Agencija "A" dati nalog za plaćanje banci, na porezni tretman usluge u Hrvatskoj tj. treba li Agencija "A" obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost?
Naše je mišljenje:
Mjestom oporezivanja usluge remonta helikoptera prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 3c. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), smatra se mjesto gdje je usluga stvarno obavljena. Temeljem ove odredbe usluge remonta helikoptera koju inozemni poduzetnik obavi u Hrvatskoj, oporezuju se prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 19. stavak 2. Zakona i članka 38. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), domaći poduzetnik je obveznik poreza na dodanu vrijednost kada koristi usluge inozemnog poduzetnika, u slučaju kada je prema odredbama članka 5. Zakona, mjesto oporezivanja usluge u tuzemstvu.
MORH se prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona kao tijelo državne uprave ne smatra poduzetnikom te u slučaju kada mu uslugu koja se prema odredbama članka 5. Zakona, oporezuje u tuzemstvu, obavi inozemni poduzetnik, ne postoji obveza obračunavanja i uplate poreza temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona.
Prema navodima u upitu MORH je s inopartnerom sklopio Ugovor o remontu helikoptera, a i račun inopartnera će glasiti na MORH kao primatelja usluge. Iz toga je vidljivo da postoji obvezno-pravni odnos između inopartnera i MORH-a te činjenica da će za navedenu uslugu nalog za plaćanje dati Agencija "A" ne utječe na nastanak porezne obveze odnosno porezni tretman navedene usluge.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu