Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/01-01/648
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 15.01.2002
Porez na dodanu vrijednost
Predstavništvo "A", postavilo nam je pitanje postoji li obveza plaćanja PDV-a na odvjetničke usluge koje predstavništvu obave tuzemni porezni obveznici, na koje odgovaramo.
Prema odredbi članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), kada se radi o obavljanju usluga u poslovanju s inozemstvom, za određenje obračunava li domaći poduzetnik-obveznik PDV-a porez na uslugu ili ne, bitno je odrediti mjesto obavljanja usluge.
Prema odredbi članka 5. stavak 3. Zakona i članka 33b. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), za utvrđivanje mjesta obavljene usluge vrijedi opće načelo da je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge. Od ovog općeg načela, propisan je čitav niz izuzetaka u članku 5. stavcima 4. do 6. Zakona.
Odvjetničke usluge, koje domaći poduzetnik-porezni obveznik obavi inozemnom poduzetniku-primatelju usluge, prema odredbi članka 5. stavak 6. točke 3. Zakona u svezi s odredbom članka 5. stavak 5. Zakona, oporezuju se prema sjedištu poduzeća primatelja.
Predstavništvo inozemne banke u Republici Hrvatskoj osniva se prema Odluci o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 32/99 i 99/99) za istraživanje tržišta u oblasti financijsko-bankovnog poslovanja, radi obavljanja propagandnih i informativnih poslova i radi svog predstavljanja.
Predstavništvo inozemne banke je sastavni dio inozemne banke i nema svojstvo pravne osobe te radi za račun inozemne banke-osnivača.
U skladu s navedenim, kada tuzemni poduzetnik-porezni obveznik inozemnom prestavništvu koje u poreznom smislu nema status poslovne jedinice, obavi neku uslugu smatra se da je usluga obavljena inozemnom poduzetniku.
Za konkretnu uslugu - odvjetničku prema odredbama o mjestu oporezivanja, mjesto oporezivanja je sjedište poduzeća primatelja koje je u ovom slučaju u inozemstvu. Prema tome, tuzemni poduzetnik-porezni obveznik ne zaračuanva PDV-e na odvjetničke usluge koje je obavio inozemnom poduzetniku, jer se prema odredbama o mjestu oporezivanja, ne oporezuju prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu