Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/07-01/64
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 26.09.2007
Ispostavljanje računa za stomatološke usluge

 

Stomatološki centar „A“ d.o.o., obavlja usluge polivalentne stomatološke zaštite i specijalističko konzilijarne stomatološke zaštite iz područja stomatološke protetike, oralne kirurgije, ortodoncije i parodontologije osim bolničkog liječenja. Za obavljanje navedenih usluga isključivo koriste stomatološka pomagala koja podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%, stoga postavljaju pitanje kakve račune moraju ispostavljati za svoje usluge. Stomatološki centar „A“ d.o.o. upisan je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 6. ožujka 2007. godine.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), oslobođene su usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama kao i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući te isporuke dobara koje obave navedene ustanove.

 

Obzirom da je porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona, postavljeno institucionalno, odnosno poreza su oslobođene usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama, a ne i sve usluge liječenja koje se pružaju i u drugim organizacijskim oblicima kao što su primjerice zdravstvena trgovačka društva, navedeno oslobođenje ne može se primijeniti na zdravstvene usluge koje pruža zdravstveno trgovačko društvo, stoga isporuke dobara i usluga koje obavlja Stomatološki centar „A“ d.o.o. podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

 

Odredbama članka 1Oa. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implantati, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Narodne novine, 89/07 -pročišćeni tekst).

 

Prema članku 57. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo -implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim puteni ugrađuju u ljudsko tijelo te na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Također su navedena pomagala i usluge na koje se ne primjenjuje stopa od 0%. U proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantate navedeni su, između ostalih, pod rednim brojem 34. stomatološki implantati i nadomjesci (materijali za ispune, navlake, mostovi, paste za punjenje, gutaperke, radikularni kolčići, dentalne legure, implantati, keramike, nadomjesci za kost, akrilati, gingivalne membrane i zavoji i slično).

 

Prema odredbi članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisana je obveza izdavanja računa, te koje podatke mora sadržavati račun što ga ispostavlja poduzetnik -porezni obveznik. Porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge i na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili usluge koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost treba navesti da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan.

 

Člankom 15. stavak 6. Zakona i člankom 74. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da gotovinski računi moraju sadržavati slijedeće podatke: broj i nadnevak izdavanja; ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, te naznaku mjesta gdje je isporuka dobra ili usluge obavljena; količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu, količinu i cijenu obavljenih usluga; zbrojni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

Prema navedenom, ako Stomatološki centar „A“ d.o.o. isporučuje dobra ili obavlja usluge koje se oporezuju različitim stopama poreza na dodanu vrijednost, tada zbrojni iznos naknade i obračunanog poreza za isporučena dobara odnosno usluge treba razvrstati po poreznoj stopi, stoje propisano člankom 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu