Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/06-01/254
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 21.04.2006
Izdavanje računa R-1
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu HZJZ) obveznik je poreza na dodanu vrijednost i obratio nam se u vezi izdavanja računa R-1. Naime, stručnjaci HZJZ-a imenovani su u radnu skupinu za provođenje bilateralnog screeninga za Poglavlje I Sloboda kretanja roba, te u tom svojstvu putuju na sastanke u Brisel. Nastale troškove snosi HZJZ. Međutim prema uputi Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, povrat nastalih troškova imaju pravo tražiti od Tajništva pregovaračke skupine. Uz zamolbu za povrat troškova HZJZ prilaže specifikaciju troškova u kunama i obračun putnog naloga (nastali troškovi odnose se na dnevnice, trošak prijevoza i trošak smještaja). Obzirom na navedeno postavljaju pitanja:

1. Je li vjerodostojna dokumentacija za povrat nastalih troškova samo zamolba za povrat s priloženom specifikacijom troškova i obračunom putnog naloga, ili je HZJZ obvezan Tajništvu pregovaračke skupine ispostaviti račun R-1 i obračunati porez na dodanu vrijednost?

2. Treba li HZJZ ispostaviti račun R-1 i obračunati porez na dodanu vrijednost kada radi obavljanja stručnih poslova stručnjaci HZJZ-a putuju u tuzemstvu i inozemstvu, za potrebe i po nalogu drugih institucija?

Na postavljena pitanja u nastavku odgovaramo.

1. Članak 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisuje da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost prema članku 8. stavak 1. Zakona je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.

Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona, porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.

Obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o nadoknadi troškova dnevnica, prijevoza i smještaja na službenom putu ne radi o isporuci dobara ili usluga, pa primljena novčana sredstva nisu predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Stoga HZJZ prilikom podnošenja zahtjeva Tajništvu pregovaračke skupine za nadoknadu troškova za članove imenovane u radnu skupinu ne može izdati račun R- 1 i obračunati porez na dodanu vrijednost.

2. Prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Shodno navedenoj odredbi ako HZJZ obavlja uslugu domaćoj instituciji obvezan je na iznos naknade za obavljenu uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22% i ispostaviti račun R-1 u smislu članka 15. stavak 1. Zakona.

Međutim, ako HZJZ ustupa osoblje drugim institucijama u inozemstvu, napominjemo da je potrebno prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.

Od ovoga općeg načela, kad je riječ o uslugama s elementom inozemnosti propisane su iznimke u članku 5. stavci 4. do 6. Zakona, pa se usluge ustupanja osoblja prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 7. Zakona, a u vezi s odredbom članka 5. stavak 5. Zakona oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

Shodno navedenom, ako HZJZ ustupa osoblje tuzemnim institucijama primjenjuje se opće načelo oporezivanja usluga, stoga je HZJZ obvezan prema članku 15. stavak 1. Zakona izdati račun R-1 i obračunati porez na dodanu vrijednost na iznos naknade za obavljenu uslugu ustupanja osoblja.

Ako HZJZ ustupa osoblje inozemnim institucijama, tada je riječ o usluzi koja se prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 7. Zakona oporezuje prema sjedištu poduzeća primatelja, pa HZJZ ne mora obračunati porez na dodanu vrijednost prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu