Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/05-01/689
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 14.04.2005
Obveza izdavanja računa za usluge prodaje toplih napitaka putem automata
Gospodin "A" vlasnik obrta "B", obavlja djelatnost prodaje toplih napitaka (kava, čaj, i drugo) putem automata. Obzirom na navedeno postavio nam je pitanja:
1. Je li obvezan izdavati račune za usluge prodaje toplih napitaka putem automata?
2. Koje poslovne knjige i evidencije mora voditi kao obveznik poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost?
3. Treba li obzirom na svoju djelatnost poslovne knjige i evidencije voditi kao ugostitelj ili kao trgovac na malo?
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
1. Prema odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) i članka 74. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak), porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljene usluge naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati preko naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način s tim da za svaku isporuku obvezno izdaju račun.
Iznimno u članku 15. stavak 8. Zakona i članku 74. stavak 5. Pravilnika propisano je da se računi ne moraju ispostavljati, između ostalog ako se prodaja obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
Odredbom članka 74. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) propisano je, uz ostalo, da je s prodajom na otvorenim prostorima u smislu članka 15. stavak 8. Zakona izjednačena i prodaja putem automata.
Iz navedenih odredbi razvidno je da prilikom prodaje toplih napitaka putem automata ne treba izdavati račune. Međutim, bez obzira što ne postoji obveza izdavanja računa porezni obveznik mora voditi evidenciju o dnevnom prometu i upisivati ga u knjigu izdanih računa u smislu članka 130. stavak 2 . točka 2. Pravilnika.
2. Prema članku 23. stavci 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost treba voditi knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjigu prometa i evidenciju o tražbinama i obvezama. Iznimno, porezni obveznik nije dužan voditi knjigu prometa, ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu osiguravaju u knjizi primitaka i izdataka ili u evidencijama propisanim drugim zakonima te ako se te evidencije vode na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primici.
Odredbom članka 23. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 130. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da obveznik poreza na dodanu vrijednost treba voditi Knjigu ulaznih(primljenih) računa i Knjigu izdanih (izlaznih) računa za osiguravanje podataka o primljenim odnosno izdanim računima. Radi osiguravanja podataka o računima izdanim za primljene predujmove i računima primljenim za dane predujmove treba voditi posebnu Knjigu ulaznih računa i Knjigu izdanih računa. Porezni obveznik treba voditi posebnu Knjigu ulaznih računa i Knjigu izdanih računa i za isporuke dobara i usluga koje se smatraju vlastitom potrošnjom u smislu članka 2. stavak 1. točke 2a., 2b. i 2c. Zakona.
3. U vezi pitanja treba li s obzirom na djelatnost kojom se bavi voditi poslovne knjige kao ugostitelj ili trgovac na malo stranku je potrebno uputiti da se obrati nadležnom tijelu koje mu je dalo odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu