Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/05-01/113
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 09.05.2005
Porez na dodanu vrijednost - ispostavljanje računa
Društvo "A" d.o.o., sklopilo je ugovore sa nekoliko poduzeća o opskrbi njihovih kooperanata robama i repromaterijalom potrebnim u proizvodnji mlijeka."A" d.o.o. dobra ne isporučuje ugovaraču nego njegovim kooperantima, a za isporučena dobra plaćanje obavlja ugovarač temeljeni ispostavljenog obračuna. Naime, "A" d.o.o. (prodavatelj) se obvezuje jednom mjesečno dostaviti ugovaraču obračun uz koji prilaže račun ispostavljen svakom kooperantu sa specifikacijom isporučene robe. "A" d.o.o. za ovakav način prodaje kooperantima kojima isporučuje dobra i koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost izdaje R-l račun. Stoga je postavljeno pitanje je li ovakav način evidentiranja ispravan.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) članka 41. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak), pri obračunu poreza na dodanu vrijednost po izdanim računima porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su isporuke i usluge obavljene.
Odredbom članka 17. stavak 1. Zakona porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost, prema izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge u obračunskom razdoblju.
Člankom 15. stavak i. Zakona propisano je da porezni obveznik mora za isporučena dobra ili obavljene usluge ispostaviti račun. Ako izdaje R-l račun, na računu posebno treba iskazati porez na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 15. stavak 3. Zakona, a kad je izdan račun za gotovinski promet, onda je porez na dodanu vrijednost sadržan u iznosu računa što je propisano člankom 15. stavak 6. Zakona.
Shodno navedenom, porezni obveznik je isporačitelj dobara, u ovom slučaju društvo "A" d.o.o., koji je obvezan obvezniku poreza na dodanu vrijednost za isporučena dobra izdati račun R-l, stoga smatramo da je opisani način evidentiranja prodanih dobara ispravan. Uz račun koji porezni obveznik ispostavlja kupcu obvezniku poreza na dodanu vrijednost, ako ga plaća na blagajni gotovinom, bez obzira na iznos računa, potrebno je izdati i račun R-l.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelji a upita.

Povratak na prethodnu stranicu