Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/230
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.08.2003
Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost na pripadajuću proviziju
Poduzeće "A" je posjednik carinskog skladišta tipa «D». Roba s tog skladišta izvozi se u treće zemlje u ime i za račun inozemnog vlasnika robe. Prema konsignacijskom ugovoru po svakom izlazu robe sa carinskog skladišta , poduzeću "A" pripada dio naknade. Postavljeno je pitanje da li je poduzeće "A" obvezano obračunati porez na dodanu vrijednost na pripadajuću proviziju, obzirom da je roba u carinskom skladištu vlasništvo inozemne pravne osobe.
Odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) mjestom oporezivanja posredničke usluge smatra se mjesto isporuke dobara ili obavljene usluge za koju je obavljeno posredovanje. U smislu odredbe članka 5. stavak 2. Zakona, mjestom isporuke dobara razumijeva se mjesto gdje se dobro nalazi u trenutku isporuke, neovisno o tome tko je vlasnik robe, u ovom slučaju isporučiteljem se smatra posjednik carinskog skladišta tipa «D» - domaći poduzetnik.
Ako porezni obveznik posjednik carinskog skladišta za ostvarenu proviziju izdaje inozemnom poduzetniku račun ili sastavlja ispravu s kojom su suglasne obje strane, takva se isprava može smatrati računom prema odredbama članak 15. stavak 3. Zakona i članka 80. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03), pa je posjednik carinskog skladišta tipa «D» obvezan obračunavati porez na dodanu vrijednost na ostvarenu proviziju po preračunatoj stopi od 18,0328%.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu