Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/240
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 07.07.2003
Ispostavljanje računa i vođenje evidencija kod bezgotovinskog plaćanja za potrebe M-commerca (mobilnog plaćanja)
Banka "A", u dopisu što nam ga je dostavila navodi da INA - prodavatelj goriva, VIPnet - pružatelj usluga mobilne mreže i RBA-subjekt odgovoran za naplatu od korisnika usluge, rade na uvođenju i implementaciji nove M-commerce usluge (mobilnog plaćanja) -M-pay usluge za plaćanje goriva putem mobitela 24h na dan, slanjem sms poruke.
Plaćanje goriva putem mobitela (terećenjem kartice) omogućava, umjesto dosadašnje forme računa za gotovinski promet, mjesečno dostavljanje računa (koji odgovaraju odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost) u obliku izlista od strane Banke i mobilnog operatera prodavatelju (INA) -obvezniku poreza na dodanu vrijednost koji bi osiguravao i evidencije o prodanim količinama po prodajnim mjestima.
Pravnim osobama i fizičkim osobama - poduzetnicima INA bi mjesečno ispostavljala račune R-1 u skladu s člankom 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Fizičke osobe, krajnji potrošači, krajem mjeseca bi od RBA dobili fakture temeljem kojih bi podmirili nastale troškove.
Drže da je opisani način prodaje i naplate u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost te da osigurava višestruke evidencije (INA, VlP-net i RBA) za obračun, naplatu i nadzor poreza na dodanu vrijednost, a poduzetniku koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost omogućava pravo na odbitak pretporeza. Zatražili su mišljenje u svezi s tim.
Prema odredbi čanka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), pri obračunu poreza na dodanu vrijednost po izdanim računima porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su isporuke i usluge obavljene. U skladu s odredbom članka 41. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03), pri obračunu poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. Zakona) porezna obveza nastaje tijekom obračunskog razdoblja u kojem je obavljena isporuka dobara ili usluge.
U skladu s navedenim zakonskim odredbama nastaje porezna obveza isporučitelju goriva, u konkretnom slučaju tvrtki INA d.d., a za nastanak porezne obveze nije bitno da li je i kada račun plaćen.
Odredbom članka 15. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je račun svaka isprava u kojoj se obračunavaju isporučena dobra i usluge, a odredbama članka 15. stavak 3. i stavak 6. istog Zakona propisano je koje podatke mora sadržavati račun što ga ispostavlja poduzetnik -porezni obveznik za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Prema članku 80. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost računom se za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
Prema tome, ako računi R-1 koje će INA d.d. izdavati poduzetnicima za mjesečnu isporuku goriva putem mobilnog plaćanja, a na temelju specifikacije svih isporuka u tom mjesecu koje će joj dostaviti RBA i VIP-et, sadrže sve Zakonom propisane podatke, poduzetnik može koristiti pravo na odbitak pretporeza u skladu s odredbama članka 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako u svojoj dokumentaciji ima i mjesečnu fakturu RBA - izlist iz kojeg je vidljivo vrijeme, datum i mjesto nabave goriva za koju su ti računi izdani.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu