Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/236
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 01.07.2003
Izdavanje računa za usluge iznajmljivanja kazeta putem automata
Društvo s ograničenom odgovornošću "A" bavi se iznajmljivanjem video i DVD kazeta. Svoje poslovanje žele osuvremeniti na način da se djelatnost iznajmljivanja kazeta obavlja putem automata, koji bi bili instalirani na otvorenom prostoru. Automati bi radili na principu magnetne kartice, koja bi korisniku služila kao sredstvo identifikacije i omogućavala mu korištenje usluga najma kazeta. Obzirom na navedeno obratili su se za davanje mišljenja o tome jesu li obvezni izdavati račune za svoje usluge iznajmljivanja kazeta putem automata, mogu li se evidencije osigurane putem računala koristiti u porezne svrhe te što čini osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost. Odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljene usluge naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati preko naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način. U stavku 8. istog članka, propisano je da se iznimno računi ne moraju ispostavljati, između ostalog ako se prodaja obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
Odredbom članka 74. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je, uz ostalo, da je s prodajom na otvorenim prostorima u smislu članka 15. stavak 8. Zakona izjednačena i prodaja putem automata.
Članak 8. stavak 1. Zakona propisuje da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara i usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Iz navedenih odredbi razvidno je da prilikom pružanja usluga iznajmljivanja kazeta putem automata ne treba izdavati račune. Međutim, bez obzira što ne postoji obveza izdavanja računa porezni obveznik mora voditi evidenciju o dnevnom prometu i upisivati ga u knjigu izdanih računa u smislu članka 130. stavak 2 . točka 2. Pravilnika. Osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini ukupna naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu