Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/03-01/136
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 10.06.2003
Izdavanje računa R-1 putem tankomata
U dopisu što nam ga je dostavila tvrtka "A", postavljena su pitanja na koja odgovaramo u nastavku.
1. U dopisu navode da će na benzinskim crpkama omogućiti opskrbu kupaca gorivom putem tankomata — prodajom na principu samoposluživanja i samonaplate koja će se moći obaviti i bez osoblja u smjeni. Po završetku točenja goriva kupac na tankomatu može dobiti račun (kasa isječak) za obavljenu transakciju. Kako je tankomat povezan sa bazom podataka potrebnom za izdavanje računa R-1 određenim kupcima (vlasnicima "B" kartice) mogao bi se odmah nakon obavljene transakcije na samom tankomatu izdati račun R-1, sa podacima propisanim člankom 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, ako je transakcija obavljena u vrijeme kada u smjeni nema osoblja račun nije moguće ovjeriti pečatom i potpisom prodavača.
Zatražili su mišljenje je li ispravan računa R-1 bez potpisa odgovorne osobe i pečata benzinske postaje, ali sa naznakom na samom računu da je isti izdan na automatu, pa je stoga važeći bez pečata i potpisa?
Odredbama članka 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) propisano je koje podatke mora sadržavati račun što ga ispostavlja poduzetnik -porezni obveznik za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Prema članku 80. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) računom se za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
Prema tome, ako račun R-1 izdan putem tankomata sadrži sve Zakonom propisane podatke smatramo da je udovoljeno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
2. Postavljen je upit mogu li, u iznimnim slučajevima, kada kupac pravovremeno ne zatraži račun R-1 omogućiti naknadno izdavanje toga računa na temelju isječka registar blagajne (koji ima sve elemente propisane člankom 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost), ako ga kupac naknadno predoči na benzinskoj postaji?
Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Poduzetnik mora ispostaviti pisani račun u najmanje dva primjerka, kako je propisano člankom 74. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Da je došlo do isporuke dobara u smislu članka 3. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra se kad je poduzetnik omogućio kupcu raspolaganje isporučenim dobrima, pa stoga i ispostavljanje računa mora slijediti isporuku dobra, što u ovom slučaju znači kada je obavljena isporuka (točenje) goriva.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu