Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/03-01/457
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 14.05.2003
Prodaja istih proizvoda po različitim cijenama
U dopisu što nam ga je dostavila Koordinacija udruga "A" i "B", postavljen je upit je li dopušteno isticati dvostruke cijene za iste proizvode, ovisno o načinu plaćanja, te je li navedeno u skladu s odredbama članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost?
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) propisano je, između ostalog, da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobra ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vijednost.
Nadalje, člankom 8. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijene i popusti što se kupcu odobre u trenutku ispostavljanja računa.
Odredbama članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisana je obveza izdavanja računa za isporučena dobra i obavljene usluge, te koje podatke mora sadržavati račun što ga ispostavlja poduzetnik - porezni obveznik.
Prema odredbi članka 74. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) računi za gotovinski promet moraju sadržavati slijedeće podatke: 1. broj i nadnevak izdavanja, 2. ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, te naznaku mjesta gdje je isporuka dobra ili usluga obavljena, 3. količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu, količinu i cijenu obavljenih usluga, 4. zbrojni iznos naknade i poreza razvrstane po poreznoj stopi.
Dopis Koordinacije udruga "A" i "B" proslijedili smo na nadležno rešavanje Državnom inspektoratu, radi odgovora u dijelu upita je li dopušteno isticati dvostruke cijene a iste proizvode ovisno o načinu plaćanja (gotovinom ili kreditnim karticama).
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu