Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/03-01/62
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 06.03.2003
Primjena poreznih propisa kod prodaje rabljenog automobila kojeg je fiducijarni dužnik prenio u vlasništvo fiducijarnog vjerovnika
Odvjetnik "A", obratio nam se s pitanjima u svezi s primjenom poreznih propisa kod prodaje rabljenog automobila kojeg je fiducijarni dužnik prenio u vlasništvo fiducijamog vjerovnika. Trgovačko društvo koje se bavi prodajom vozila uz obročnu otplatu, svoju novčanu tražbinu prema kupcu iz takvog ugovora osigurava sklapanjem sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na pokretnini (vozilu) u smislu odredbi članka 273. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj 57/96, 29/99 i 42/00). Pitanja su:
1. Kako postupiti u slučaju ako fiducijarni vjerovnik radi naplate novčane tražbine uz suglasnost fiducijamog dužnika, prodaje automobil koji mu je u fiducijarno vlasništvo prenio fiducijarni dužnik-obveznik poreza na dodanu vrijednost, a pri prodaji ne želi surađivati odnosno ne želi ispostaviti račun kupcu?
2. Smije li u takvom slučaju kupac primjenom bruto metode izračunati porez te ga izravno uplatiti na uplatni račun poreza na dodanu vrijednost umjesto fiducijarnog dužnika, te smije li tako uplaćeni porez koristiti kao pretporez?
3. Kako razriješiti slučajeve u kojima je fiducijarni vjerovnik ovlašten naplatiti svoju novčanu tražbinu prodajom rabljenog vozila koje mu je u fiducijarno vlasništvo prenio fiducijarni dužnik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost?
Naše je mišljenje:
1. Pismom klasa: 410-19/00-01/631 od 19. rujna 2000. godine, očitovali smo se da u slučaju u kojem je fiducijarni vjerovnik uz suglasnost fiducijarnog dužnika-obveznika poreza na dodanu vrijednost prodao vozilo, u smislu odredbe članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 17. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), postoji isporuka između fiducijarnog dužnika i kupca vozila.
Fiducijarni dužnik-obveznik poreza na dodanu vrijednost obvezan je za svaku isporuku ispostaviti račun u skladu s odredbom članka 15. stavak 1. Zakona. Ako porezni obveznik ne izda račun za obavljenu isporuku, on čini prekršaj za koji je odredbom članka 29. stavak 1. Zakona, propisana kazna od 2.000,00 do 500.000,00 kuna.
Ako fiducijarni dužnik odbija izdati propisani račun za obavljenu isporuku, kupac može o toj činjenici izvijestiti Poreznu upravu nadležnu prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika koja će obaviti nadzor kod poreznog obveznika i utvrditi učinjeni porezni prekršaj.
2. Nema zapreke u poreznim propisima da kupac u ime isporučitelja-fiducijarnog dužnika uz poziv na njegov MB ili JMBG uplati dužni iznos poreza. Međutim, temeljem te uplate kupac ne stječe pravo na odbitak pretporeza. Kupac-obveznik poreza na dodanu vrijednost može odbiti pretporez ako su ispunjeni svi uvjeti propisani odredbama članka 20. Zakona i članka 104. Pravilnika. U ovom slučaju, uz pretpostavku da su ispunjeni svi ostali uvjeti za odbitak pretporeza, nije ispunjen uvjet o posjedu računa za primljenu isporuku koji sadrži sve podatke propisane člankom 15. stavak 3. Zakona te odbitak pretporeza nije moguć. Zato nema svrhe primjenom bruto metode izračunati i platiti porez na dodanu vrijednost, jer bez računa poreznog obveznika -fiducijarnog dužnika kupac-porezni obveznik ne može odbiti pretporez.
3. Budući da se radi o prometnom porezu, mišljenja smo da i u slučaju kada je fiducijarni vjerovnik ovlašten naplatiti svoju novčanu tražbinu prodajom rabljenog vozila koje mu je u fiducijarno vlasništvo prenio fiducijarni dužnik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, također dolazi do izravne isporuke od strane fiducijarnog dužnika kupcu. Taj promet se oporezuje posebnim porezom na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove ("Narodne novine", broj 136/02-pročišćeni tekst), a porezni obveznik je kupac vozila.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu