Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/02-01/253
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 11.09.2002
Zahtjev za očitovanjem o sadržaju računa
Hrvatska pošta d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, obratila nam se sa zahtjevom za očitovanjem o sadržaju računa koje ispostavlja korisnicima poštanskih usluga -trgovačkim društvima i drugim gospodarskim subjektima, kod kojih se mjesečno radi o vrlo velikom broju poštanskih pošiljaka po vrsti, težini i vrijednosti, rukovanju pošiljkom i sl. te na računima koji se izdaju korisnicima usluga nije moguće pojedinačno iskazati količinu i jediničnu cijenu obavljene usluge.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) račun koji porezni obveznik izdaje drugom poreznom obvezniku mora sadržavati slijedeće podatke:
1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak,
2. ime (naziv), adresu i matični broj ili jedinstveni matični broj građana (porezni broj poduzetnika), koji je isporučio dobra ili obavio usluge,
3. ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge,
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
5. nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga,
6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi,
7. iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi,
8. zbrojni iznos naknade i poreza.

Iz priloženog računa vidljivo je da račun koji Hrvatska pošta d.d. ispostavlja drugim poreznim obveznicima korisnicima usluga ne sadrži podatak o količini i cijeni obavljenih usluga.
Porezni obveznici-korisnici usluga s kojima je sklpljen ugovor o kreditiranju poštanskih usluga, pošiljke predaju putem dokumenta "Prijamna knjiga-list" na kojem su pojedinačno upisane pošiljke po primateljima, težinama i ostalim poštanskim karakteristikama, a po svakoj stavci je obračunata poštarina. Jedan primjerak dokumenta "Prijamna knjiga-list" potvrđen od strane poštanskog ureda u kojem su predane pošiljke ostaje kod korisnika kao dokument o predanim pošiljkama za koje će kasnije po isteku mjeseca primiti račun. Drugi primjerak ostaje Hrvatskoj pošti d.d. i na temelju svih dokumenata "Prijamne knjige-list" za jedan mjesec Hrvatska pošta d.d. ispostavlja korisniku usluga račun za poštanske usluge obavljene u tom mjesecu.
Na temelju dokumenta "Prijamna knjiga-list" Hrvatska pošta d.d. vodi evidenciju odnosno „Listu kreditiranih PT usluga" u kojoj se za svakog korisnika prikazuje broj poštanskih pošiljaka koje su predane na otpremu.
Prema priloženom cjeniku, cijena pojedine poštanske usluge određuju se na temelju nekoliko elemenata - težine pošiljke, vrijednosti pošiljke i rukovanju pošiljkom. Tako je npr. samo dio cijene koji se određuje po težini poštanske pošiljke (pisma ili tiskanice) razvrstan u šest razreda, ovisno o tome o kojoj se vrsti pošiljke radi (pismo, tiskanica) pri čemu je opet za dio cijene koji ovisi o težini pošiljke npr. za tiskanice koje se šalju u svežnjevima ili vrećama određena posebna tarifa razvrstana u šest razreda itd.
Prema tome, postoji vrlo veliki broj kombinacija odnosno različitih pojedinačnih cijena poštanskih usluga koje Hrvatska pošta d.d. obavi mjesečno pojedinom korisniku pa nije moguće u računu za obavljene usluge specificirati pojedinačno svaku pošiljku i jediničnu cijenu te usluge.
Iz dokumentacije priložene ovom zahtjevu vidljivo je da Hrvatska pošta d.d. za svakog korisnika poštanskih usluga - tzv. kreditirani korisnici, raspolaže s podatkom o broju obavljenih usluga odnosno primljenih pošiljaka (dokumenti "Prijamna knjiga-list" i "Lista kreditiranih PT usluga"), te nema razloga da taj podatak ne bude naveden u računima koje mjesečno ispostavlja korisnicima usluga.
Podatak o jediničnoj cijeni pojedine usluge nije moguće navesti u računu zbog naprijed navedenih razloga i specifičnosti formiranja cijene svake pojedinačne poštanske usluge. Međutim u popratnoj dokumentaciji (dokument "Prijamna knjiga-list") na temelju koje se ispostavlja mjesečni račun, sadržan je podatak o pojedinačnoj cijeni svake poštanske pošiljke odnosno obavljene usluge. Suglasni smo, prema tome da se u računu umjesto navođenja pojedinačne cijene svake poštanske usluge, pozove na dokumentaciju na temelju koje je ispostavljen račun i koja sadrži te podatke.
Drugo pitanje se odnosi na način zaračunavanja poštanskih usluga putem stroja za frankiranje tzv. "Postalije". Stroj "Postalija" je u vlasništvu korisnika usluge koji
unaprijed na račun Hrvatske pošte d.d. uplaćuje određeni iznos i u visini uplaćenog iznosa "navija" mu se taj stroj odnosno do visine uplaćenog iznosa može frankirati svoje pošiljke. Korisnik pri otpremi pošiljaka sam frankira pošiljke prema cjeniku Hrvatskih pošta d.d., a pri prijemu pošiljki Hrvatska pošta d.d. može obaviti kontrolu obračunate poštarine, broja i težine pošiljki. Poštanske usluge putem stroja za frankiranje su usluge plaćene unaprijed i Hrvatska pošta d.d. nema evidencije o strukturi pošiljaka.
Mišljenja smo da su poštanske usluge pružene putem stroja za frankiranje unaprijed prodana poštanska usluga. Navijanje stroja "Postalija" na određeni ugovoreni novčani iznos je pružena usluga odnosno isporuka, a hoće li kupac usluge tu uslugu stvarno i iskoristiti i za koliko poštanskih pošiljki ne ovisi o pružatelju usluge. Stoga smatramo da je u računu za navijane stroja za frankiranje "Postalija" kod oznake količine potrebno navesti broj "l" kod obavljene usluge, a kod cijene iznos na koji je stroj za frankiranje "navijen" i na koji se obračunava porez na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu