Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:471-01/02-01/158
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 07.06.2002
Iskazivanje poreza na dodanu vrijednost na parkirnim karticama
Obrtnička radnja "A", postavila je pitanje o tome jesu li dužni na parkirnim karticama koje prodaju građanima za naplatu parkiranja iskazati porez na dodanu vrijednost u smislu članka 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako je navedeno u vašem dopisu klasa: 410-19/02-02/2, ur. broj: 513-07-12/02-02, od 10. travnja 2002. Smatraju da se na takav način naplate mogu primijeniti odredbe članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje podatke propisane člankom 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) a to su: broj i nadnevak izdavanja, ime (naziv), adresa i porezni broj poduzetnika koji je isporučio dobro ili obavio usluge, te naznaka mjesta gdje je isporuka dobra ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.), količina, cijena i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrsta, količina i cijena obavljenih usluga, zbrojni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi.
Člankom 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se iznimno od odredbi članka 15. stavak 6. toga Zakona računi ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih proizvoda, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te na prodaju na tržnicama i otvorenim prostorima.
Odredbom članka 74. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da se pod tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost i navedenog Pravilnika razumijevaju mjesta koja su od strane mjerodavnih tijela određena kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno obavljati usluge. Prodajom na otvorenim prostorima u smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost razumijeva se i prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza, a s prodajom na otvorenim prostorima izjednačena je i prodaja putem automata.
Iz navedenih zakonskih odredaba razvidno je da se prodaja parkirnih kartica za naplatu parkiranja građanima u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne smatra prodajom na otvorenim prostorima. Stoga parkirne kartice trebaju sadržavati podatke propisane člankom 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kako je već odgovorio Područni ured Slavonski Brod spomenutim dopisom.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu