Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/07-01/439
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 29.05.2007
Privatni iznajmljivači smještaja koji nisu u sustavu pdv-a

Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit gospodina „A“, predsjednika Udruge „B“ grada Makarske koji postavlja sljedeća pitanja:

1.   Da li se i na koji način porez na dodanu vrijednost po stopi 10% odnosi na privatne iznajmljivače smještaja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, a porez na dohodak od iznajmljivanja plaćaju paušalno?

2.   Može li privatni iznajmljivač bez posrednika sklopiti ugovor o fiksnom ili alotmanskom zakupu svojih smještajnih kapaciteta sa stranom putničkom agencijom i ako je to moguće mora li takav ugovor nekome prijaviti?

3.   Može li privatni iznajmljivač (koji nema registriran obrt, ni poduzeće), stranoj putničkoj agenciji izdati račun za pružene usluge smještaja, a da račun glasi na stranu valutu, treba li takav račun kome prijaviti te može li ga naplatiti preko svog deviznog računa u nekoj od hrvatskih banaka, odnosno može li privatni iznajmljivač ugovoreni iznos od inozemne putničke agencije naplatiti gotovinom u kunama, ako izda račun u kunama?

4.   Na koji način se sve navedeno u prethodnim pitanjima odnosi na usluge prehrane koje pruža privatni iznajmljivač, iako nema posebno registriran ugostiteljski obrt, nego navedene usluge obavlja temeljem Rješenja o pružanju usluga u domaćinstvu?

 

Navedenim dopisom proslijeđena je i predstavka gospodina „C“ iz Dubrovnika o naplati iz inozemstva na devizni račun odnosno o naplati na devizni žiro račun.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

1. Prema članku 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), poduzetnik čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, (osim ako se sam nije prijavio u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost), nema pravo iskazivanja poreza po izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu po ulaznim računima zaračunaju ostali poduzetnici.

 

Stoga privatni iznajmljivači smještaja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, a porez na dohodak od iznajmljivanja plaćaju paušalno, na naknadu za obavljene usluge smještaja ne mogu obračunavati porez na dodanu vrijednost.

 

2. Porezna uprava nije nadležna za davanje odgovora o tome može li privatni iznajmljivač bez posrednika sklopiti ugovor o fiksnom ili alotmanskom zakupu svojih smještajnih kapaciteta sa stranom putničkom agencijom te mora li takav ugovor nekome prijaviti, obzirom da navedeno nije regulirano poreznim propisima.

 

3. Porezni obveznik mora prema članku 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Račun je prema članku 15. stavak 2. Zakona svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra ili obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu.

 

Prema članku 74. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), poduzetnik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti pisani račun najmanje u dva primjerka od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje.

 

Poduzetnici iz članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i svi drugi poduzetnici i osobe koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost ne smiju prema članku 81. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost izdavati račune s posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost, što znači da na računima koje izdaju ne mogu iskazivati podatke iz članka 15. stavak 3. točka 7. i 8. Zakona, a na računu su obvezni naznačiti da nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

 

U smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, nema zapreke da porezni obveznik na ispostavljenim računima uz kunsku vrijednost iskaže i protuvrijednost iznosa računa u EUR-ima.

 

Shodno navedenom, ako privatni iznajmljivači smještaja nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, nisu obvezni za pružene usluge izdavati račune čiji je sadržaj propisan odredbom članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosno članaka 74. i 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, međutim privatni iznajmljivači smještaja trebaju putničkim agencijama ispostaviti račun ili neku drugu odgovarajuću ispravu koja će toj putničkoj agenciji služiti kao isprava za knjiženje poslovnih izdataka. Za dio pitanja o naplati obavljenih usluga preko deviznog računa Udruga „B“ grada Makarske treba se obratiti Deviznom inspektoratu odnosno Hrvatskoj narodnoj banci.

 

4. Usluge prehrane oporezuju se porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako ih obavlja obveznik poreza na dodanu vrijednost. Ako usluge prehrane obavljaju privatni iznajmljivači koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost tada oni ne smiju na naknadu za obavljenu uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost, niti ispostaviti račune čiji je sadržaj propisan odredbom članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosno članaka 74. i 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost budući da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, međutim privatni iznajmljivači za obavljenu uslugu trebaju korisnicima usluge ispostaviti račun ili neku drugu odgovarajuću ispravu koja će korisnicima u slučaju da su poduzetnici služiti kao isprava za knjiženje poslovnih izdataka.

 

U vezi predstavke gospodina „C“ iz Dubrovnika napominjemo da Porezna uprava nije nadležna za davanje tumačenja o naplati iz inozemstva na devizni račun odnosno o naplati na devizni žiro račun pa se gospodin „C“ treba obratiti Deviznom inspektoratu odnosno Hrvatskoj narodnoj banci.

 

Povratak na prethodnu stranicu