Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/05-01/1342
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.04.2007
PDV tretman prodaje Simpa prepaid bonova elektronskim putem

Društvo „A“ d.o.o. postavilo nam je slijedeća pitanja:

 

1. Uz klasičnu prodaju Simpa bonova za Simpa prepaid usluge u dućanima društva „A“, prodajnim mjestima tiska i ostalim prodajnim mjestima, društvo „A“ je organiziralo i prodaju putem bankomata poslovnih banaka, kartičara, automata govorne pošte i SMS poruka. Društvo „A“ je sklopilo ugovore s poslovnim bankama i kartičarskim kućama u kojima je definiran način kupnje Simpa usluge u pretplati na željeni iznos (20,00 kn, 100,00 kn i 200,00 kn) za sve vlasnike tekućih računa i građana koji posjeduju kreditnu karticu. Za pružene usluge prodaje putem bankomata banka zaračunava mjesečnu naknadu društvu “A“ d.o.o.. Fizička osoba-kupac Simpa usluge plaća uslugu preko tekućeg računa ili određene kartice. Na temelju mjesečno usuglašenih obračuna, društvo „A“ d.o.o. naplaćuje mjesečno ukupno prodane Simpa bonove preko određene banke i kartičara. Ti obračuni su dokumenti za knjiženje poslovnih događaja temeljem kojih društvo „A“ d.o.o. u knjigovodstvu iskazuje prihod i obvezu poreza na dodanu vrijednost u mjesecu u kojem je ostvarena prodaja bonova u bankomatima banaka ili putem govornog automata kartičara. Simpa korisnik može kupiti prepaid bon i slanjem SMS poruke. Kupnja funkcionira na način da aplikacija društva „A“ za predmetnu kupnju traži autorizaciju kartičara i po dobivenoj autorizaciji, društvo „A“ d.o.o.šalje korisniku SMS poruku sa 14-znamenkastim brojem kojeg će korisnik utipkati te tako uplatiti željeni iznos na svoj račun. Prihod i obvezu poreza na dodanu vrijednost društvo „A“ d.o.o. iskazuje u knjigovodstvu na temelju mjesečnih obračuna.

 

Postavljaju pitanje je li ovakav način prodaje virtualnim putem oblik prodaje putem automata za koju je odredbom članka 74. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano da se ne moraju izdavati računi te u tom smislu predlažu nadopunu ove odredbe Pravilnika. Nadalje, pitanje je i jesu li obvezni ispostaviti račun na zahtjev korisnika odnosno na koji način bi pravna osoba imala mogućnost odbitka pretporeza po korištenoj usluzi?

 

2. Društvo „A“ je Simpa prepaid korisnicima ponudilo novu shemu nagrađivanja u programu " + Club" gdje se ispunjenjem određenih uvjeta članovi nagrađuju za vjernost dodatnim nadoplatama na njihove račune i popustima pri kupnji ostalih proizvoda i usluga društva „A“. Za razliku od prepaid korisnika društva „A“, postpaid korisnici društva „A“ - pretplatnici, predmetni popust dobivaju iskazan na računu u prvom slijedećem mjesecu.

 

3. Društvo „A“ Simpa prepaid korisnicima nudi se mogućnost kupnje bonova na bankomatima u apoenu od 200 kn koji uključuje dodatnih 100 kn. Metodologijom nadoplate kuna na račun korisnika za izvršenu kupnju, automatski se putem aplikacije društva „A“ uplaćuje 300,00 kn.

 

4. Prilikom kupnje Simpa start paketa korisnik uz korisnički broj i početnih 100,00 kn na računu dobiva i registracijski listić koji popuni kako bi se njegovi podaci pohranili u Simpa bazu i za to dobiva na svoj račun 30,00 kn.

 

Za slučajeve nadoplate i popuste navedene u točkama 2. do 4. traže potvrdu da se radi o popustima u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Naše je mišljenje:

 

Ad.-1. Prema odredbi članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 90/05) i članka 74. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 153/05), iznimno od odredbi članka 15. stavak 1. i 6. Zakona, računi se između ostalog, ne moraju izdavati pri prodaji na otvorenim prostorima, a s prodajom na otvorenim prostorima izjednačena je i prodaja putem automata.

 

Obračunavanje prodanih usluga između pružatelja usluge - društva „A“ Hrvatska d.o.o. i određene banke odnosno "kartičara", osigurava potrebnu evidenciju obavljenih usluga te evidenciju obračuna, naplate i nadzora poreza na dodanu vrijednost kod poreznog obveznika-društva „A“ Hrvatska d.o.o., a kupac-krajnji potrošač informaciju o zaračunatoj usluzi dobije putem izvoda banke o terećenju svog tekućeg računa odnosno specifikacije troškova plaćenih kreditnom karticom te smatramo da se prodaja Simpa bonova odnosno Simpa usluga na opisani način može izjednačiti s prodajom putem automata za koju se u smislu odredbe članka 15. stavak 8. Zakona i članka 74. stavak 6. Pravilnika, ne moraju izdavati računi.

 

Budući da obveznici poreza na dodanu vrijednost, mogu kao pretporez odbiti samo onaj porez koji su im drugi porezni obveznici iskazali u računu koji sadrži sve podatke propisane u članku 15. stavak 3. Zakona, u smislu dobrih poslovnih običaja i povjerenja te obvezno-pravnih odnosa između isporučitelja i primatelja usluge, mišljenja smo da bi izvršitelj usluge trebao osigurati izdavanje propisanog računa na temelju kojeg primatelj može odbiti pretporez, iako takva izričita odredba nije propisana u slučaju kada se radi o prodaji putem automata za koju nije potrebno izdavati račune.

 

Ad.-2-4. Zbog specifičnosti Simpa prepaid usluge koja se plaća unaprijed, "nadoplata" predstavlja zapravo dodatnu količinu usluga koja je kupcu omogućena za uplaćeni iznos. To je u gospodarskom smislu popust koji je zbog specifičnih karakteristika telekomunikacijskih usluga koje se prodaju na ovaj način izražen u vidu "nadoplate" korisniku tih usluga. Za uplaćeni iznos dobija se na taj način veća količina usluga za korištenje, a ta količina usluga je također izražena u novcu, a ne u količini usluga. "Nadoplatom" npr. 100,00 dodatnih kuna, ako se kupi bon od 200,00 kuna korisnik za uplaćeni iznos od 200,00 kuna dobije količinu usluga od 300,00 kuna koja je zbog specifičnosti usluge izražena u vrijednosti, a ne u nekoj drugoj mjernoj jedinici. Prema tome, "nadoplata" od 100,00 kuna čini popust koji ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a. Naknada za obavljenu uslugu iznosi 200,00 kuna i to u slučaju kupnje prepaid bonova čini bruto naknadu tj. naknadu u koju je uključen PDV. Porezni obveznik će prema tome izračunati obvezu PDV-a primjenom preračunate stope od 18,0328% na iznos bruto naknade.

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu