Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/07-01/73
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 27.05.2008
Usluge obavljene inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski prijevoz

           Luka 'A', obratila nam se s upitom o tome jesu li u sljedeća četiri slučaja isporuke dobara i usluga što ih obavljaju inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski prijevoz oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 73a. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07).

 

1. U prvom slučaju frigo kontejneri inozemnog poduzeća 'B'  istovaruju se s broda u vlasništvu tog poduzeća na skladište Luke 'A'. U kontejnerima se nalazi duboko smrznuta roba (-18ºC), te su kontejneri od trenutka istovara prikopčani na struju sve do utovara na vozila radi daljnje otpreme, što znači da Luka 'A' obavlja i isporuku električne energije. U trenutku istovara kontejnera Luka 'A' preuzima ih na skladištenje, čuvanje, pražnjenje, pranje kao i praćenja rada sistema za hlađenje jer se radi o frigo kontejnerima, odnosno Luka 'A' pruža uslugu skladištenja sa svim pratećim uslugama koje proizlaze iz takve vrste posla.

 

2. Luka 'A' izdaje pitku vodu brodu pod stranom zastavom. Kao i kod električne energije voda ulazi na područje Luke preko glavnog mjerila gdje gradsko poduzeće 'C' očitava i obračunava Luci ukupnu potrošnju vode na cijelom području. Luka na svom prostoru vodu isporučuje svim korisnicima, između ostalog i stranim brodovima preko sekundarnih mjerila. Za pruženu uslugu izdavanja pitke vode Luka naplaćuje naknadu od inozemnog brodara.

 

3. U trećem slučaju Luka'A' pruža usluge pretovara tekućih tereta (naftnih derivata) za potrebe poduzeća 'D' koje teret skladišti u tank koji je carinsko skladište tipa A. Na pružene usluge pretovara tekućih tereta sa stranog broda u tank poduzeća 'D', te na obavljenu uslugu ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Kod svakog istovara poduzeće 'D' izdaje Luci potvrdu da se teret skladišti u carinsko skladište tipa A, u kojem ostaje do prenapučenja u druge zemlje ili uvoza. U vezi navedenog napominju da Luka 'A'r obavlja uslugu pretovara tekućih tereta sa tankera pod stranom zastavom na graničnom području pod carinskim nadzorom.

 

4. Brod 'E' pod domaćom zastavom je tijekom dva ljetna mjeseca obavio nekoliko izletničkih putovanja za Anconu privezujući se na međunarodnom putničkom terminalu u gradskoj Luci 'A' na graničnom području pod carinskim i policijskim nadzorom, za što Luci 'A' plaća naknadu za uslugu priveza.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 13. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), i članka 73a. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge koje domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski i riječni prijevoz: lučke pristojbe, usluge teglenja i vezivanja brodova u hrvatskim morskim i riječnim lukama, usluge iskrcaja, ukrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, lučke, skladišne i agencijske usluge za terete brodova, odvoz smeća, pranje rublja i usluge popravka brodova.

 

Navedene odredbe Zakona i Pravilnika odnose se isključivo na usluge koje domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju među ostalim pomorski i riječni prijevoz.

 

1. Za potrebe poreza na dodanu vrijednost isporukom dobara prema članku 3. stavak 2. točka 1. Zakona smatra se među ostalim i isporuka električne energije.

 

Ako jedinstvena isporuka istodobno ima obilježja isporuke dobara i obilježja usluge, prema odredbi članka 6. stavak 2. Pravilnika za razvrstavanje su bitna ona obilježja koja određuju stvarni gospodarski sadržaj isporuke, uzimajući u obzir volju ugovornih strana.

 

Prema tome, ako Luka 'A' inozemnom poduzetniku, koji obavlja pomorski promet, obavlja uslugu skladištenja frigo kontejnera, u okviru koje obavlja i usluge čuvanja, pražnjenja, pranja te usluge praćenja rada sistema za hlađenje kao i isporuku električne energije frigo kontejnerima, radi se o jedinstvenoj usluzi skladištenja oslobođenoj plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 73a. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

2. Prema članku 2. stavak 1. Zakona, propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

Člankom 13. stavak 1. točka 1. Zakona propisano je da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.

 

Prema članku 14. stavak 1. točka 1. Zakona izvoznom isporukom smatra se isporuka dobra koju poduzetnik koji se u smislu carinskih propisa smatra carinskim obveznikom, obavi inozemnom naručitelju u inozemstvo izvan carinskog područja Republike Hrvatske.

 

Da je obavljena izvozna isporuka poduzetnik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju što je propisano člankom 71. stavak 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Iz upita zaključujemo da u slučaju isporuke vode brodovima u vlasništvu inozemnog poduzetnika koji obavlja pomorski prijevoz nije riječ o izvoznoj isporuci dobara u smislu članka 13. stavak 1. Zakona, a obzirom da se odredbe članka 13. stavak 1. točka 4. Zakona i članka 73a. stavak 1. točka 1. Pravilnika ne odnose na isporuke dobara nego na obavljene usluge, isporuka vode koju Luka 'A' obavlja brodovima inozemnog poduzetnika, koji obavlja pomorski prijevoz, podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema članku 2. stavak 1. Zakona.

 

3. Usluge prekrcaja tekućih tereta koje Luka 'A' obavlja inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski i riječni prijevoz oslobođene su poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 4. Zakona i članka 73a. stavak 1. točka 1. Pravilnika. Kada Luka 'A' usluge prekrcaja obavi domaćem poduzetniku koji obavlja pomorski prijevoz ne mogu se primijeniti odredbe o poreznom oslobođenju iz članka 73a. stavak 1. točka 1. Pravilnika.

 

4. Usluge priveza koje je Luka 'A' obavila brodu 'E' pod domaćom zastavom, a koji je tijekom dva ljetna mjeseca obavio nekoliko izletničkih putovanja za Anconu, te je bio privezan na međunarodnom putničkom terminalu u gradskoj luci Zadar,  podliježu porezu na dodanu vrijednost prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona, jer se tu ne radi o uslugama obavljenim inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski prijevoz u smislu članka 73a. stavak 1. točka 1. Pravilnika.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu