Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/06-01/21
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.12.2007
Postupak unutarnje proizvodnje

U dopisu što nam je dostavila  tvrtka 'A' d.o.o. , te u dopuni tog dopisa što nam je dostavilo Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo 'B', postavljen je upit da li sudionici ciklusa unutarnje proizvodnje koji nisu u slobodnoj zoni (odnosno nemaju adekvatnu carinsku dokumentaciju) mogu koristiti oslobođenje od obračunavanja poreza na dodanu vrijednost primjenom članka 71. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost?

 

U nastavku navodimo detalje iz upita i odgovaramo na postavljena pitanja.

 

U predmetnom dopisu navode da je tuzemna pravna osoba 'A' d.o.o. nositelj  ciklusa unutarnje proizvodnje i posjeduje Odobrenje za uporabu carinskog postupka s gospodarskim učinkom dobivenog od Carinske ispostave Labin. Premještanje robe bez carinskih formalnosti odobreno je između određenih mjesta navedenih u Odobrenju. Društvo 'A' d.o.o. je nositelj ciklusa unutarnje proizvodnje u koji je uključen veći broj kooperanata. Sastavni dio odobrenja je i popis tuzemnih poduzetnika (kooperanata) koji će raditi usluge dorade na robi koja je privremeno uvezena. Tijekom postupka unutarnje proizvodnje roba se premješta od kooperanta do kooperanta. Premještanje robe obavlja se bez carinskih formalnosti između određenih mjesta navedenih u Odobrenju, kako se navodi u točki 15. Odobrenja. Prema točki 2. Odobrenja carinski postupak - unutarnja proizvodnja (sustav odgode) provodi se  postupkom tromjesečne globalizacije, što znači tromjesečnu rekapitulaciju svih izvoza obavljenih temeljem prethodno uvezenih materijala. Ciklus unutarnje proizvodnje veže se uz broj deklaracije 650, navodi se na svoj dokumentaciji – od trenutka uvoza, preko premještanja kooperantima do trenutka izvoza, a sve sukladno Zaključku iz predmeta: Provođenje carinskog nadzora nad robom u postupku unutarnje proizvodnje 'C' i 'A'  Središnjeg ureda Carinske uprave klasa 410-06/06-04/13 m ur. Broj: 513-02-1240/3-06-8 od 2. svibnja 2006. U tom predmetu se, među ostalim, navodi da se neće izdavati dodatna carinska dokumentacija, te da se u ovakvom slučaju kooperante smatra dijelom ciklusa unutarnje proizvodnje nositelja. Kooperanti nemaju vlastita odobrenja za unutarnju proizvodnju, već su navedeni u odobrenju nositelja ciklusa unutarnje proizvodnje.

Odnos kooperanata i nositelja unutarnje proizvodnje reguliran je međusobnim ugovorom.

Robu (vlasništvo talijanskog poduzeća) koja se doprema iz inozemstva zaprima društvo nositelj  'A' d.o.o proforma fakturom, a proforma fakturom i kooperant dobije robu na obradu. U trenutku povrata robe vlasniku 'A' d.o.o. kooperant ispostavlja račun za obavljenu uslugu pa je postavljeno pitanje je li kooperant obvezan zaračunati porez na dodanu vrijednost, odnosno može li se kooperant pozvati na odredbe članka 71. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost?

         U svezi s tim podnositelj upita ukazuje na mišljenje Porezne uprave – Središnjeg ureda klasa: 410-19/01-01/132, ur. broj: 513-07/02 od 15.ožujka 2001. za koje smatra da se može primijeniti i u ovom slučaju. Tim mišljenjem odgovoreno je na upit o postupanju u postupku unutarnje proizvodnje, ali u slučaju kada je sjedište poduzeća u slobodnoj zoni. Međutim, na domaće poduzetnike koji obavljaju premještanje  (isporuku) uvezenih ili oplemenjenih dobara u procesu unutarnje proizvodnje drugom poduzetniku u tuzemstvu radi daljnje obrade, oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost  primjenjuje se od 16. travnja 2003.

 

         Odredbom članka 71 stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 60/96 do 79/07) propisano je da ako se neko dobro uvozi radi dorade ili oplemenjivanja pri čemu se ne prenosi mogućnost raspolaganja (vlasništva) na domaćeg poduzetnika i nakon dorade odnosno oplemenjivanja se to dobro izveze inozemnom naručitelju smatra se da je u dijelu koji se odnosi na oplemenjivanje obavljena izvozna isporuka dobra koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost.

         Odredbom članka 71. stavak 5. Pravilnika propisano je da ako domaći poduzetnik obavlja premještaj dobra izrađenog ili oplemenjenog u postupku unutarnje proizvodnje drugom poduzetniku koji također obavlja postupak unutarnje proizvodnje sukladno carinskim propisima, te ako se to dobro nakon dorade odnosno oplemenjivanja isporučuje inozemnom naručitelju u inozemstvu takva isporuka je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Stavkom 6. istog članka propisano je da je poduzetnik koji premješta dobro nakon izrade odnosno oplemenjivanja u postupku unutarnje proizvodnje obvezan osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o premještanju toga dobra u drugi postupak unutarnje proizvodnje radi izvoza.  

         O tome smo dali mišljenje  klasa: 410-19/03-01/214, ur. broj: 513-07/03 od 12.studenog 2003. godine. Prema tom mišljenju porezno oslobođenje primjenjuje se samo u slučaju kada domaći poduzetnik koji je uvezao dobro radi unutarnje proizvodnje obavlja premještaj (isporuku) dobara u postupku unutarnje proizvodnje drugom domaćem poduzetniku radi dorade, koji također mora imati odobrenje carinarnice za obavljanje tog postupka.

         Ako oba sudionika dorade za uvezeno dobro nemaju odobrenje carinarnice za obavljanje postupka unutarnje proizvodnje ili nemaju odgovarajuću carinsku dokumentaciju prema carinskim propisima radi praćenja dobara pod carinskim nadzorom, radi se o oporezivoj isporuci.

         Naše je mišljenje da, u  konkretnom slučaju, generalno odobrenje izdano od nadležne carinarnice Labin, radi pojednostavljenja postupka, sa popisom svih kooperanata zamjenjuje pojedinačna odobrenja za svakog kooperanta, u skladu sa zaključcima u naprijed navedenom predmetu Carinske uprave Središnjeg ureda klasa 410-06/06-04/13 od 2. svibnja 2006. godine. Sukladno tome može se primijeniti porezno oslobođenje u smislu članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 76/07) i članka 71. stavak 5. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ako tuzemni poduzetnik dobro uvozi iz inozemstva (u svrhu  izvoza tog dobra) od inozemnog poduzetnika radi dorade u procesu unutarnje proizvodnje koju obavljaju domaći poduzetnici u tuzemstvu sukladno carinskim propisima, uz odgovarajuću carinsku dokumentaciju prema carinskim propisima, radi praćenja dobara pod carinskim nadzorom.

 

         Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu