Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/07-01/561
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 19.04.2007
PDV kod institucija za obrazovanje odraslih

Centar „A“, javna je ustanova, za unapređivanje obrazovanja odraslih koja je 1. srpnja 1998. godine upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. centar „A“ obavlja sljedeće djelatnosti: istraživačko razvojnu djelatnost u obrazovanju odraslih, organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika u obrazovanju odraslih, nakladničku djelatnost te srednjoškolsko obrazovanje odraslih - programi osposobljavanja i usavršavanja. Obzirom da je prema članku 1. stavak 2. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07), obrazovanje odraslih dio jedinstvenoga obrazovnog sustava Republike Hrvatske koje se obavlja kao javna služba, postavljeno je pitanje može li se porezno

oslobođenje propisano člankom 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), primijeniti na centar „A“, te može li u tom slučaju izaći iz sustava poreza na dodanu vrijednost.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Obrazovanje odraslih odvija se u smislu članka 3. Zakona o obrazovanju odraslih kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno učenje. Formalno obrazovanje odraslih označava djelatnost koja se izvodi u institucionalnim i javno verificiranim oblicima obrazovanja radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti, a obuhvaća osnovno školovanje odraslih, srednjoškolsko obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje.

 

Prema članku 4. Zakona o obrazovanju odraslih obrazovanje odraslih mogu provoditi pučka otvorena učilišta, osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta, škole stranih jezika, ustanove za smještaj i skrb osoba s posebnim potrebama te penološke i druge ustanove ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

 

Programe za obrazovanje odraslih prema članku 5. Zakona o obrazovanju odraslih donosi ustanova za obrazovanje odraslih, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda

 

Uslugama i isporukama koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi članka 63. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te isporuke dobara u okviru obavljanja tih usluga.

 

Shodno navedenom, ako centar „A“ usluge srednjoškolskog obrazovanja odraslih provodi temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, za navedene usluge može se primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost propisano odredbama članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona i članka 63. stavak 2. Pravilnika.

 

Napominjemo, da se porezno oslobođenje ne odnosi na ostale usluge i isporuke dobara koje obavlja  centar „A“, a koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dc danu vrijednost.

 

U vezi izlaska iz sustava poreza na dodanu vrijednost napominjemo da centar „A“ može izaći iz sustava poreza na dodanu vrijednost ako mu godišnja vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna u smislu članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu