Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/06-01/191
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 15.11.2006
Pravo na porezne i carinske olakšice prilikom uvoza traktora

Hrvatski branitelj gospodin 'A', obavlja poljoprivrednu djelatnost u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Za proširenje i modernizaciju proizvodnje potreban mu je još jedan traktor, stoga postavlja pitanje može li prilikom njegovog uvoza koristiti pravo na porezne i carinske olakšice propisane člankom 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04 i 92/05). Upitu je priložen i Popis -specifikacija opreme klasa UP/I -413-04/02-04/40, ur.broj: 513-02-45/98-02-2 (4) od 7. ožujka 2002. koji je izdala Carinarnica Rijeka, a iz kojeg je vidljivo da je gospodin 'A' već ostvario pravo na porezne i carinske olakšice za kupnju traktora za koji je izdana Jedinstvena carinska deklaracija broj 42218/640/8916 od 16. srpnja 2003. godine.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljac, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i obitelj smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata oslobođeni su od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima.

Uvjeti i način ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica propisani su Uredbom o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 12/05 i 68/05).

Člankom 11. Uredbe propisano je da se djelatnošću mjerodavnom za ostvarivanje poreznih i carinskih olakšica smatra između ostalog obavljanje poljoprivredne djelatnosti u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (kućanstvu), ako je poljoprivreda jedina djelatnost.

Strojevima i opremom pri ostvarivanju navedene carinske i porezne olakšice smatraju se strojevi, uređaji i alat, te instalacijski materijal neophodan za njihovo stavljanje u funkciju, sanitarna, sigurnosna i druga oprema, instalacijski materijal, te namještaj namijenjen opremanju poslovnih prostora koji će se rabiti za obavljanje djelatnosti, žive životinje koje se nabavljaju kao matično stado ili jato ako se obavlja djelatnost stočarstva, sadnice voćaka ako je riječ o djelatnosti voćarstva, u količini i vrsti neophodnoj za optimalno obavljanje gospodarske djelatnosti u osobnom poduzetništvu odnosno samostalne profesionalne djelatnosti utvrđene odgovarajućim aktom ovlaštenoga upravnog ili drugoga tijela s javnim ovlastima.

 

Predmetom olakšice mogu biti i osobni automobili namijenjeni obavljanju djelatnosti, primjerice taxi prijevoz, rent a car djelatnosti i slično te ostala motorna vozila za prijevoz putnika i robe ako su potrebni za obavljanje djelatnosti.

 

Zahtjev za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica pri uvozu opreme za obavljanje djelatnosti podnosi se prema članku 13. Uredbe, carinarnici mjesno nadležnoj prema prebivalištu korisnika. Uz zahtjev podnosi se:

-    potvrda nadležnog ministarstva o statusu korisnika olakšice,

isprava  Hrvatskog   zavoda   za  zapošljavanje   o  nezaposlenosti   korisnika olakšice,

-    pisana izjava o nekorištenju predmetnih olakšica,

-    isprava o pravnom statusu korisnika olakšice kao poduzetnika u svrhu obavljanja djelatnosti za koju se oprema uvozi i to za obavljanje poljoprivredne djelatnosti izvadak iz zemljišnih knjiga, katastarskih evidencija ili druga odgovarajuća isprava o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem za čiju obradu će se koristiti oprema koja se uvozi uz carinske i porezne olakšice

-    obrazloženje o gospodarskoj opravdanosti ulaganja u strojeve i opremu koja se namjerava uvesti te učinak tog ulaganja,

-    popis opreme koja se uz olakšice uvozi za obavljanje određene djelatnosti (u dva primjerka), s naznakom tarifnog broja i trgovačkog naziva robe prema Carinskoj tarifi, naznakom količine te ukupne vrijednost robe koja se uvozi uz navedene olakšice.

 

Obzirom da je gospodin 'A' već koristio pravo na carinske i porezne olakšice za nabavu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti više nema mogućnosti za njihovo ponovno korištenje.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu