Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/05-01/309
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 12.12.2005
Oslobođenje od plaćanja PDV-a
U svezi s vašim zahtjevom za očitovanjem o proceduri za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za dobra i usluge koji se nabavljaju za provođenje programa aktivnosti UNICEF-a u Republici Hrvatskoj, očitujemo se u nastavku.
Odredbama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu koji je potpisan 17. prosinca 1993. godine, koji ima karakter međunarodnog ugovora koji obvezuje Republiku Hrvatsku i u skladu s odredbom članka 140. Ustava Republike Hrvatske nadređen je domaćem zakonodavstvu, propisano je izuzeće od plaćanja carine, unutarnjih poreza i drugih fiskalnih davanja za nabavke UNICEF-a u svrhu provođenja akcija u Republici Hrvatskoj.
Prema odredbama članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), porezno oslobođenje propisano međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku, ostvaruje se na temelju potvrde koju izdaje nadležno državno tijelo za provedbu tog ugovora. Potvrda mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:
1. naziv ugovora,
2. potvrdu o važenju (ratifikaciji) i potvrdu daje ugovor na snazi,
3. odredbu ugovora o poreznom oslobođenju
4. specifikaciju dobara koja se uvoze, odnosno nabavljaju u tuzemstvu i usluga koje se koriste u tuzemstvu,
5. datum izdavanja potvrde,
6. žig i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.
Nadležna državna tijela u smislu odredbe članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, su pojedina ministarstva odnosno pojedine uprave u okviru ministarstava nadležnih za područja u okviru kojih se odvijaju vaši programi.
Povratak na prethodnu stranicu