Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/05-01/67
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 30.03.2005
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza u tuzemstvo
Društvo"A" d.o.o., radi u slobodnoj zoni, te se bavi uvozom repromaterijala (vješalica, vrećica, konca i slično), obradom repromaterijala u vlastitim pogonima i kod kooperanta te izvozom obrađenih proizvoda. Radi poboljšanja proizvodnje društvo "B" namjerava mijenjati strategiju poslovanja na način da, isključivo za potrebe društvo "B", repromaterijal uvoze kooperanti. Stoga društvo "B" postavlja pitanje je li kooperant koji bi uvozio potreban repromaterijal ili nabavljao repromaterijal u tuzemstvu oslobođen od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza odnosno nabave u tuzemstvu, obzirom da će nabavljeni repromaterijal biti ugrađen u proizvod koji društvo "B" namjerava izvesti.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema članku 2. stavak l. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) porez na dodanu vrijednost plaća se na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.
Člankom 9. stavak 1. Zakona propisano je da poreznu osnovicu pri uvozu čini carinska osnovica utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju,u postupku uvoznoga carinjenja.
Odredbama članka 12. točka 1. Zakona i članka 70. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) koji propisuje porezna oslobođenja pri uvozu, između ostalog propisuje i oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kod privremenog uvoza dobara koji je oslobođen carine.
U ovom slučaju nije riječ o privremenom uvozu u smislu članka 12. točka 1. Zakona, budući da kooperant koji je uvezao dobra nije izvoznik, nego je izvoznik društvo "B".
Stoga je porezni obveznik (koperant), koji uvozi repromaterijal radi dorade i ugradnje te tako obrađena dobra isporučuje poduzetniku (Benetton B"), obvezan platiti porez na dodanu vrijednost prilikom uvoza prema članku 2. stavak 1. točka 4. Zakona, i obračunati porez prilikom isporuke dobra društvu "B-i"
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nije propisana mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza kada porezni obveznik u tuzemstvu nabavlja repromaterijal koji ugrađuju u proizvod što će isporučiti drugom poduzetniku koji će ta dobra izvesti.
Porezni obveznik, u ovom slučaju kooperant, koji uvozi dobra ili ih nabavlja u tuzemstvu ima pravo odbitka plaćenog poreza pri uvozu odnosno obračunatog poreza kad nabavlja u tuzemstvu, kao pretporez u skladu s odredbama članka 20. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu