Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/292
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 05.10.2004
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost - znanstvene ustanove
Navedenim dopisom obratili ste nam se u vezi Instituta "A". Naime, Institutu "A" u sklopu Šestog okvirnog programa EU bit će doznačena odobrena novčana sredstva za određena znanstvena istraživanja čiji će se rezultati razmijeniti sa znanstvenim ustanovama drugih zemalja uključenih u projekt. Obzirom da nije riječ o međunarodnom ugovoru potvrđenom i sklopljenom u skladu s člankom 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, od broja 56/90 do 41/01), već o ugovoru od općeg interesa sklopljenog između znanstvenih ustanova različitih zemalja, postavljate pitanje može li se navedeni ugovor u poreznom smislu smatrati međunarodnim ugovorom iz članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 55/04)?
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Prema članku 140. Ustava Republike Hrvatske propisano je da međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, ćine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.
Člankom 73c. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da su isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kao i uvoz dobara oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku, a nadležno državno tijelo koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora, izdaje potvrdu na temelju koje će druga ugovorna strana (međunarodna organizacija ili tuzemna osoba), moći ostvariti oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost.
Međutim, ako u konkretnom slučaju nije riječ o međunarodnom ugovoru, Institut "A" može uz određene uvjete ostvariti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu temeljem Naputka o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2004. godini (Narodne novine, broj 100/04) kojeg je donijelo Ministarstvo financija u suglasnosti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.
Povratak na prethodnu stranicu