Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/271
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 23.09.2004
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine prilikom uvoza opreme
Hrvatski centar za razminiranje - Centar "A" d.o.o., obratio nam se s upitom o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine prilikom uvoza opreme PELAN sustav za razminiranje, a koju šalje Međunarodna agencija "B" (IAEA) u svrhu ispitivanja uređaja za pronalaženje mina. Centar "A" opremu PELAN sustav za razminiranje nakon ispitivanja vraća IAEA-u.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 12. točka 1) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) i članka 70. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 55/04) propisano je, između ostalog, da je plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine.
Shodno navedenom, ako je privremeni uvoz navedene opreme oslobođen plaćanja carine, oslobođen je i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu