Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/130
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 23.10.2003
Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge smještaja
Društvo "A", postavilo nam je upit u svezi s pravom na oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge smještaja koje je prema njihovim navodima koristilo osoblje NATO-a, a za koje su dostavili uvjerenje agencije "B".
U svezi s navedenim upitom, obratili smo se Ministarstvu za europske integracije s molbom za očitovanje mogu li se programi koji se provode putem navedene agencije, smatrati programima potpore koji su pokriveni Okvirnim Sporazumom između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice ("Narodne novine"-Međunarodni ugovori broj 8/02) odnosno odredbama članka 13. Sporazuma kojim su propisana porezna oslobođenja za isporuke koje se financiraju iz sredstava pomoći Europske unije.
Ministarstvo za europske integracije se u svom pismu klasa: 911-01/03-01/01; ur. broj: 518-08-02/40-03-65 od 4. lipnja 2003. godine, izjasnilo da agencija "B" nije izravno angažirana od strane Europske komisije za izvođača projekata financiranih pod programima pomoći koje pokriva Sporazum između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske (OBNOVA. CARDS i PHARE). Uz otvorenu mogućnost za njihov budući angažman na navedenim projektima, mišljenje je Ministarstva za europske integracije da za sada u predmetnom slučaju odredbe Okvirnog sporazuma nisu primjenjive.
U skladu s navedenim, na temelju podataka iz upita i očitovanja Ministarstva za europske integracije, ne postoji mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za navedene hotelske usluge.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu