Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/03-01/642
Urudžbeni broj:513-07/03-02
Zagreb, 10.09.2003
Pravo na oslobođenje pri nabavi dobara iz sredstava darovnice iz Fonda za globalni okoliš
Predmetnim dopisom zatražili ste mišljenje u svezi s oslobođenjem od plaćanja poreza i drugih davanja za nabavu vozila i traktora za nacionalne parkove i parkove prirode, a na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o darovnici iz Fonda za globalni okoliš za projekt očuvanja krških ekoloških sustava između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji provedbene agencije Fonda za globalni okoliš. Navodite da ste u sklopu programa realizacije predmetne darovnice, u suradnji sa Svjetskom bankom, predvidjeli nabavu vozila za Nacionalne parkove Risnjak i Sjeverni Velebit i Park prirode Velebit, te nabavu traktora za Nacionalni park Risnjak.
U nastavku dajemo traženo mišljenje.
Odredbom članka l. Ugovora o darovnici iz Fonda za globalni okoliš za projekt očuvanja krških ekoloških sustava između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji provedbene agencije Fonda za globalni okoliš propisano je da su sastavni dio toga Ugovora, pored ostalih, i odredbe članka V. i VIII. Općih uvjeta Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997.). Odluka o objavi Općih uvjeta Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997.) objavljena je u Narodnim novinama - međunarodni ugovori broj 10/98.
Člankom V, Odjeljak 5.08. navedenih Općih uvjeta Međunarodne banke za obnovu i razvoj propisano je da sredstva Zajma koja se odnose na robu ili usluge (uvoz, proizvodnju, nabavke ili dopremu) ne mogu biti povučena na ime plaćanja bilo kojih poreza određenih od strane, ili na području, Zajmoprimca ili Jamca. Člankom VIII. Općih uvjeta Međunarodne banke za obnovu i razvoj propisano je da su glavnica Zajma, te kamate i druge pristojbe oslobođeni bilo kojih poreza određenih od strane ili na području člana banke koji je Zajmoprimac ili Jamac.
Zakon o potvrđivanju Ugovora o darovnici iz Fonda za globalni okoliš za projekt očuvanja krških ekoloških sustava između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji provedbene agencije Fonda za globalni okoliš, objavljen je u Narodnim novinama - međunarodni ugovori broj 10. od 13. kolovoza 2002. godine, a stupio je na snagu 27.9.2002. (Narodne novine - međunarodni ugovori broj 13/02).
U skladu s navedenim, predmetni Ugovor o darovnici iz Fonda za globalni okoliš za projekt očuvanja krških ekoloških sustava i Opći uvjeti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (koji su sastavni dio predmetnog Ugovora) imaju karakter međunarodnog ugovora, te u smislu odredbe članka 140. Ustava Republike Hrvatske čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi nadređeni domaćem zakonodavstvu, što znači da se i porezna oslobođenja propisana Općim uvjetima Međunarodne banke za obnovu i razvoj na odgovarajući način primjenjuju na isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz darovnice Fonda za globalni okoliš za projekt očuvanja krških ekoloških sustava.
Stoga smo mišljenja da se u konkretnom slučaju pri nabavi vozila i traktora za nacionalne parkove i parkove prirode mogu primijeniti odredbe članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) kojima je propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kao i uvoz dobara kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.
U skladu s odredbom članka 73c, stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, kao nadležno tijelo koje je nositelj provedbe Projekta očuvanja krških ekoloških sustava, izdaje propisanu potvrdu na temelju koje korisnik sredstava darovnice koji na to ima pravo može ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Poreznom obvezniku-isporučitelju dobara i usluga, potvrdu nadležnog državnog tijela pri nabavi dobara i usluga uručuje kupac-korisnik darovnice, a koji temeljem međunarodnog ugovora ima pravo na porezno oslobođenje i ona služi poreznom obvezniku kao dokaz da je imao pravo ne zaračunati porez pri isporuci dobara i usluga.
Potvrda mora sadržavati najmanje podatke propisane člankom 73c. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost:
1. naziv ugovora,
2. potvrdu o važenju (ratifikaciji) i potvrdu da je ugovor na snazi,
3. odredbu ugovora o poreznom oslobođenju,
4. specifikaciju dobara koja se uvoze odnosno nabavljaju u tuzemstvu i usluga koje se koriste u tuzemstvu,
5. uvoz dobara i isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu po osnovi inozemne donacije u dobrima i novcu.
Povratak na prethodnu stranicu