Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/173
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.05.2003
Plaćanje PDV-a na ugovore s Europskom Komisijom
Društvo "A", postavilo nam je pitanje primjenjuje li se i na izvođenje znanstveno istraživačkog projekta koji će obavljati Institut "B" (u daljnjem tekstu: Institut) na temelju ugovora sklopljenog s Europskom Komisijom, porezno oslobođenje temeljem odredbe članka 73b. odnosno 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, odnosno primjenjuje li se to oslobođenje na nabavke materijala, opreme i usluga za realizaciju tog projekta, na koje u nastavku odgovaramo.
Republika Hrvatska je s Europskom Komisijom sklopila Okvirni sporazum u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice koji je objavljen u Narodnim novinama - međunarodni ugovori, broj 8. od 3. srpnja 2002. godine, a stupio je na snagu 11. srpnja 2002. godine, koji ima snagu međunarodnog ugovora i nadređen je domaćem zakonodavstvu te se porezne olakšice propisane u članku 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma, primjenjuju na odgovarajući način na sve isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz potpora Europske zajednice (u daljnjem tekstu: EZ).
Odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03), propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.
Ako se na predmetni ugovor mogu primijeniti odredbe Okvirnog sporazuma o čemu Porezna uprava nema saznanja, već se je za tumačenje potrebno obratiti Ministarstvu za europske integracije, tada se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, može ostvariti prema postupku propisanom u članku 73c. Pravilnika.
Uz propisani postupak poreza su oslobođeni primatelji potpore odnosno tijeka EZ-a kao naručitelji dobara i usluga.
Ako je Institut primio financijsku potporu EZ-a, i iz tih sredstava financira nabavu dobara i usluga za potrebe projekta, primjenjuje se porezno oslobođenje te Institut uz potvrdu propisanu u članku 73c. Pravilnika, ima pravo nabavljati dobra i usluge bez plaćanja poreza.
Međutim, ako Institut obavlja EZ-u odnosno tijelima EZ-a neke usluge na temelju ugovornog odnosa, pri zaračunavanju tih usluga EZ-u primjenjuje se porezno oslobođenje uz postupak propisan odredbom članka 73. Pravilnika. Međutim, za nabavu dobara i usluga koje Institut nabavlja od svojih dobavljača, za potrebe obavljanja ugovorenih poslova s EZ-om, ne može se primijeniti porezno oslobođenje. Institut kao porezni obveznik će u tom slučaju porez koji su mu zaračunali dobavljači odbiti kao pretporez, a pri zaračunavanju isporuke EZ-u neće zaračunati porez.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu