Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/161
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.05.2003
Oslobođenje mjesečnih troškova korištenja računalnog sustava i mrežne infrastrukture poreza na dodanu vrijednost
Tržište "A" (u daljnjem tekstu: Tržište), obavlja usluge organiziranog povezivanja ponude i potražnje domaćih i stranih sredstava plaćanja i vrijednosnica, na koje se temeljem odredbe članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00) ne plaća porez. Tržište će i dalje ovu vrstu usluga obavljati korištenjem modernije tehnologije o čemu je potpisalo ugovor o razvoju programske podrške i korištenju računalnih resursa i mrežne infrastrukture sa Agencijom "B", na čije se usluge iz osnovne djelatnosti (depozitorij, prijeboj i namira vrijednosnica) također ne plaća porez na dodanu vrijednost. Prema navedenom ugovoru Tržište će Agenciji "B" mjesečno plaćati određene troškove temeljem korištenja računalnog sustava i mrežne infrastrukture, a s druge strane će od svojih sudionika naplaćivati mjesečne članarine za korištenje novog sustava.
Pitanje je jesu li mjesečni troškovi korištenja računalnog sustava i mrežne infrastrukture, koje će Agencija "B" zaračunavati Tržištu kao i članarine koje će Tržište zaračunavati svojim klijentima, oslobođene poreza na dodanu vrijednost?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez se ne plaća na promet zlatnih poluga koje obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih sredstava plaćanja, novčanih potraživanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima.
Prema odredbi članka 68. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03), porez na dodanu vrijednost se ne plaća, između ostalog i na posredničke usluge u svezi s prometom domaćeg i stranog novca kao zakonskog sredstva plaćanja.
Odredbom članka 69. Pravilnika propisano je da se porez ne plaća na isporuke vrijednosnica, pod kojima se smatraju vrijednosni papiri iz Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, državne obveznice i državni bilježi te na usluge čuvanja i upravljanja vrijednosnim papirima, poslove uvođenja vrijednosnih papira na burzu, usluge preuzimanja i plasiranja novih emisija vrijednosnih papira kao i posredničke usluge u svezi s ovim poslovima. Budući da je donošenjem novog Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine, broj 84/02) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2002. godine, prestao važiti Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (Narodne novine, broj 107/95, 142/98 i 87/00), odredbu članka 69. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, treba tumačiti na način da se pod vrijednosnicama u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, smatraju vrijednosni papiri izdani u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira.
Temeljem ovih odredbi na usluge organiziranog povezivanja ponude i potražnje domaćih i stranih sredstava plaćanja i vrijednosnica (posredovanja) koje obavlja Tržište, u skladu s odredbom članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ne plaća se porez.
Ako će Tržište i dalje obavljati iste poslove, ali na moderniji način koristeći računalnu tehniku i programe Agencije "B", naknada koju će zaračunati svojini klijentima, bez obzira koji će naziv ta naknada nositi (u upitu je navedeno da će to biti članarina), je naknada za obavljenu uslugu, na koju se temeljem odredbe članka 11. stavak 3. Zakona, ne plaća porez.
Agencija "B" je prema odredbi članka 134. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira te prijeboja i namire sklopljenih pravnih poslova s tim papirima. Agencija "B" na usluge u svezi s vrijednosnim papirima koje obavlja u okviru svojih ovlasti iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira, a koje su navedene u članku 11. stavak 3. Zakona i članku 69. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne plaća porez. Međutim, Agencija "B" je obveznik poreza na dodanu vrijednost ako obavlja druge isporuke koje podliježu oporezivanju i ako vrijednost tih oporezivih isporuka prelazi iznos naveden u članku 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U tom će slučaju Agencija "B" na sve ostale usluge koje nisu posebno navedene u članku 11. stavak 3. Zakona i članku 69. Pravilnika, uključujući i usluge korištenja računalnog sustava i mrežne infrastrukture, biti obvezna zaračunati porez na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu