Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/02-01/878
Urudžbeni broj:513-07/02-5
Zagreb, 13.12.2002
Smatra li se novčana doznaka donaciijom
U svezi s upitom smatra li se novčana doznaka koju je Komitet za međunarodnu pomoć "A" doznačio putem Obrasca 10 udruzi "B" iz Slavonskog Broda, donacijom iz inozemstva za koju Područni ured Porezne uprave može izdati potvrdu na temelju koje se ostvaruje pravo na nabavu dobara i usluga bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
O ovom pitanju zatražili smo očitovanje Deviznog inspektorata koji nas je svojim pismom klasa: 440-08/02-01/537 od 19. studenoga 2002. godine izvijestio o slijedećem.
Osnivač "A" Zagreb je strana udruga "B" New York, 122 East 42 nd Street, NY 10168-1289, koja je ishodila otvaranje nerezidentnog deviznog i kunskog računa u Zagrebačkoj banci d.d.
Platni promet između nerezidenata i rezidenata, temeljem dozvoljenih tekućih i kapitalnih poslova i jednostranih prijenosa koji nemaju obilježja izvršenja posla (npr. darovi, potpore i sl.), može se realizirati i u devizama i u kunama i u oba slučaja se smatra platnim prometom s inozemstvom. Plaćanje, naplata i prijenosi između rezidenata i nerezidenata odvija se preko domaćih ovlaštenih banaka za obavljanje platnog prometa s inozemstvom na način i uz primjenu instrumenata i zakonom propisanih obrazaca u platnom prometu s inozemstvom.
Devizni inspektor je obavio kontrolu navedenih nerezidentnih računa u skladu s Odlukom o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom kod koje otvara kunski odnosno devizni račun («Narodne novine», broj 28/97 i 38/99). Konstatirano je da doznaka s nerezidentnog kunskog računa udruge "C" kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u korist "B" Slavonski Brod dana 23. rujna 2002. godine na iznos od 110.589,00 predstavlja doznaku iz inozemstva, budući da je priljev rezidenta ostvaren od strane osobe (nerezidenta) i na način propisan deviznim zakonom, odnosno Uputom o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom ("Narodne novine", broj 35/96, 72/99, 30/00 i 77/01).
Na temelju nalaza i očitovanja Deviznog inspektorata, mišljenja smo da se navedena doznaka smatra primljenom inozemnom novčanom donacijom u smislu odredbe članka 12. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95 do 73/00).
Povratak na prethodnu stranicu