Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/499
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 23.12.2002
Oslobađanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Hrvatski kinološki savez, Ilica 61. Zagreb, postavilo nam je upit je li Učilište "A" oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broj 47/95 do 73/00). Djelatnost Učilišta je srednjoškolsko obrazovanje odraslih, odnosno izvođenje programa osposobljavanja i usavršavanja za stjecanje znanja i sposobnosti za kinološke suce, lovce, ocjenjivače trofeja i lovočuvare. U nastavku dajemo odgovor.
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, plaćanja poreza na dodanu vrijednost, između ostalih, oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda.
Uslugama i isporukama koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi članka 63. stavak 2. Pravilnika, i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa te isporuke dobara u okviru obavljanja tih usluga.
Ministarstvo prosvjete i športa nas je svojim dopisom klasa: 023-C3/02-01/301; ur. broj: 513-04/01-02-2 od 19. lipnja 2002. godine izvijestilo da prema članku 25. stavak 1. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine broj 19/92.. 27/93.. 50/95. i 5901.) srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske li stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i završavanja. Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druge ustanove pod uvjetima propisanim člankom 27. Zakona o srednjem školstvu koje temeljem rješenja Ministarstva prosvjete i športa izvode programe obrazovanja odraslih, uključivo i programe usavršavanja, pa ih treba jednako tretirati i u pogledu njihovih prava i obveza prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim, na usluge obrazovanja odraslih uključivo programe usavršavnja koje na temelju rješenja Ministarstva prosvjete i športa izvode ustanove registrirane za obrazovanje odraslih po programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa, primjenjuje se porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, i članka 62 članak 2. Pravilnika.
Ako je Učilište "A" registrirano kao ustanova za obrazovanje odraslih po programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa, tada se na usluge koje Učilište "A" obavlja može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona i članka 63. stavak 2. Pravilnika.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu