Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/481
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.12.2002
Obveze poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost
Pučko otvoreno učilište "A" Buzet, registrirano kao ustanova čiji su osnivači osoba "B" i osoba "C", postavilo nam je pitanja u svezi s obvezama poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, na koja odgovaramo.
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda.
Uslugama i isporukama koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi članka 63. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01). i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa te isporuke dobara u okviru obavljanja tih usluga.
U skladu s navedenim, na usluge obrazovanja odraslih uključivo i programe usavršavanja koje na temelju rješenja Ministarstva prosvjete i športa izvode pučka otvorena učilišta po programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa, primjenjuje se porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 63. stavak 2. Pravilnika.
Drugo pitanje odnosi se na primjenu propisa o oporezivanju dobiti kod ustanova koje su osnovane privatnim kapitalom.
Prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dobit i članka 2. Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 54/01 ), porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Za prosudbu je li druga pravna osoba porezni obveznik bitno je, obavlja li djelatnost radi stjecanja dobiti, bez obzira na vrstu djelatnosti i njen pravni status i druge uvjete propisane posebnim propisima. Pod obavljanjem djelatnosti radi stjecanja dobiti razumijeva se svaka djelatnost kojoj je cilj stjecanje dobiti i drugih gospodarstveno procjenjivih koristi.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu