Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/348
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 07.10.2002
Oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Pučko otvoreno učilište "A", postavilo nam je upit jesu li oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000) i članka 63. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.), na koje odgovaramo.
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, plaćanja poreza na dodanu vrijednost između ostalih, oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda.
Uslugama i isporukama koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi članka 63. stavak 2. Pravilnika, i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa te isporuke dobara u okviru obavljanja tih usluga.
Ministarstvo prosvjete i športa nas je svojim dopisom klasa: 023-03/02-01/301; ur.broj: 513-04/01-02-2 od 19. lipnja 2002. godine izvijestilo da prema članku 25. stavak 1. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" broj 19/92., 27/93., 50/95. i 59/01.) srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druge ustanove pod uvjetima propisanim člankom 27. Zakona o srednjem školstvu koje temeljem rješenja Ministarstva prosvjete i športa izvode programe obrazovanja odraslih, uključivo i programe usavršavanja, pa ih treba jednako tretirati i u pogledu njihovih prava i obveza prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim, na usluge obrazovanja odraslih uključivo i programe usavršavanja koje na temelju rješenja Ministarstva prosvjete i športa izvode ustanove registrirane za obrazovanje odraslih po programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa, primjenjuje se porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, i članka 63. stavak 2. Pravilnika. Iz priložene dokumentacije razvidno je da je Pučko otvoreno učilište "A" registrirano kao ustanova za obrazovanje odraslih, pa se na usluge koje Pučko otvoreno učilište "A" obavlja može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, i članka 63. stavak 2. Pravilnika.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu