Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/182
Urudžbeni broj:513-07/02-5
Zagreb, 03.10.2002
Način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV-a u slučajevima kada se programi financiraju iz sredstava Vlade SAD-a
Udruga "A", obratila nam se s pitanjima o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u slučajevima kada se njihovi programi financiraju iz sredstava Vlade SAD-a odnosno sredstvima UNHCR-a, na koja u nastavku odgovaramo.
Vlada Republike Hrvatske potpisala je 6. svibnja 1994. godine s Vladom Sjedinjenih Američkih Država Sporazum o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći.
Prema odredbi članka 3. Sporazuma, sav materijal, oprema ili novčana sredstva dostavljena u Republiku Hrvatsku ili stečena u Republici Hrvatskoj od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kao i sve fizičke i pravne osobe koje financira Vlada Sjedinjenih Američkih Država za potrebe programa ili projekata pomoći prema ovom Sporazumu, a pod uvjetom da se koriste u svezi s programima i projektima pomoći, oslobađaju se od poreza na vlasništvo ili korištenje imovine te od svih drugih poreza. Uvoz, izvoz, nabavka, korištenje ili raspolaganje svom takvom opskrbom, materijalom, opremom ili novčanim sredstvima u svezi s projektima pomoći, oslobađaju se od svih pristojbi, carinskih davanja, uvoznih i izvoznih poreza, poreza na promet i poreza na raspolaganje imovinom, te drugih poreza ili sličnih nameta u Republici Hrvatskoj.
Ovaj Sporazum ima karakter međunarodnog ugovora u smislu odredbe članka 140. Ustava Republike Hrvatske i on čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj snazi je nadređen domaćem zakonodavstvu, što znači da se i porezna oslobođenja propisana Sporazumom na odgovarajući način primjenjuju na isporuke dobara i usluga.
Našim pismom klasa: 410-19/98-01/437 od 27. ožujka 1998. godine, budući da tada poreznim propisima nije bila propisana procedura i tehnička provedba poreznih oslobođenja u slučaju kada se radi o oslobođenjima propisanim međunarodnim ugovorima, Ministarstvo financija je dalo suglasnost organizaciji USAID preko koje se usmjerava pomoć da se oslobođenje od plaćanja poreza može ostvariti temeljem potvrde koju će izdavati Veleposlanstvo SAD-a.
Međutim, kako je u interesu Republike Hrvatske i njenih poreznih vlasti bilo osigurati nadzor i podatke o obimu poreznih olakšica propisanih odredbama brojnih međunarodnih ugovora, kasnijim dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01 - članak 73c.), propisan je postupak ostvarivanja poreznih oslobođenja koja su propisana međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
Nadležno tijelo koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora, izdaje propisanu potvrdu na temelju koje korisnik povlastice može ostvariti oslolobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Poreznom obvezniku-isporučitelju dobara i usluga, potvrdu nadležnog državnog tijela pri nabavi dobara i usluga uručuje kupac koji temeljem međunarodnog ugovora ima pravo na porezno oslobođenje i ona, služi poreznom obvezniku kao dokaz da je imao pravo ne zaračunati porez pri isporuci dobara i usluga.
Prema pismu Ministarstva vanjskih poslova, Odjela za međunarodnopravne poslove, klasa: 012-05/99-48/01; ur.broj: 521-05-01/09-00-02 od 4. rujna 2000. godine, u obje države su ispunjeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu, te ne postoje pravne smetnje za njegovu primjenu. Vlada Republike Hrvatske je potvrdila Sporazum 16. ožujka 1995. godine ("Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj 3/95).
Prema odredbi članka 3. Uredbe o potvrđivanju Sporazuma, Ministarstvo gospodarstva je tijelo državne uprave nadležno za provedbu Uredbe. Za sada postoje određene tehničke poteškoće u pribavljanju potvrda Ministarstva gospodarstva jer dokument koji Ministarstvo izdaje ne sadrži sve potrebne podatke propisane odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Ministarstvo financija-Porezna uprava nastoji dogovoriti s Ministarstvom gospodarstva izdavanje odgovarajuće potvrde.
Drugo pitanje se odnosi na projekte koji se financiraju iz sredstava UNHCR-a.
Tijela (udruge, agencije) koje su ovlaštene od UNHCR-a za uvoz i nabavu dobara u svezi s humanitarnom pomoći u skladu s odredbom članka VIII. Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog Povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice („Narodne novine"-Međunarodni ugovori, br. 11/01) se pri ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza i carine, identificiraju izjavom UNHCR-a s potpisom pomoćnika šefa misije za Hrvatsku. Ta izjava nije prema poreznim propisima valjan dokument na temelju kojeg se može ostvariti porezno oslobođenje temeljem međunarodnog ugovora.
Prema očitovanju Ministarstva vanjskih poslova, Odjela za međunarodnopravne poslove - pismo klasa: 910-04/98-01/09 od 10. lipnja 2002. godine, operativna suradnja u provedbi mandata UNHCR-a u Republici Hrvatskoj, prema odredbi članka III. Ugovora, ostvaruje se temeljem konkretnih projektnih ugovora između Vlade Republike Hrvatske i UNHCR-a. U svezi s tim se i ostvarenje poreznih oslobođenja temeljem navedenog Ugovora, treba ostvarivati temeljem predočenja propisnog ovlaštenja UNHCR-a i potvrde nadležnog državnog tijela u čijem je djelokrugu provedba konkretnog projekta (npr. Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo i sl.). Ministarstvo vanjskih poslova, iako je u članku 3. Zakona o potvrđivanju Ugovora navedeno da je provođenje Zakona u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova, nije nositelj operativne provedbe konkretnih projekata kroz koje se okviri suradnje utvrđeni Ugovorom konkretno i ostvaruju te nema osnove da za potrebe ostvarivanja oslobođenja iz članka VIII. Ugovora izdaje potvrde o pravu na porezno oslobođenje.
Osim, na temelju naprijed navedenih međunarodnih ugovora, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri nabavi dobara i usluga udruga "A" može ostvariti i na temelju odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako prima inozemne novčane donacije, bilo da se radi o sredstvima Vlade SAD-a ili UNHCR-a. Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00 - članak 12. točka 1. i 12. i članak 13. stavak 1. točka 5.) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (članak 70. i 73b) propisana su porezna oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za dobra koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama, kao i pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu i iz uvoza koje navedene osobe plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.
Postupak ostvarivanja prava na porezno oslobođenje temeljem odredbi članka 12. točka 1. i 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, propisan je odredbama članka 70. i 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu