Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/01-01/185
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.07.2002
Porezno oslobođenje na obavljene usluge srednjoškolskog obrazovanja odraslih
Društvo "A" postavilo nam je upit može li pravna osoba upisana u sudski registar kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću primijeniti porezno oslobođenje na obavljene usluge srednjoškolskog obrazovanja odraslih u smislu članka 63. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.), na koji odgovaramo.
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), plaćanje poreza na dodanu vrijednost, između ostalih, oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studenskog standarda.
Uslugama i isporukama koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi članka 63. stavak 2. Pravilnika, i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa te isporuke dobara u okviru obavljanja tih usluga.
Ministarstvo prosvjete i športa nas je svojim dopisom klasa: 023-03/02-01/301; ur.broj: 513-04/01-02-2 od 19. lipnja 2002. godine izvijestilo da prema članku 25. stavak 1. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" broj 19/92., 27/93., 50/95. i 59/01.) srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druge ustanove pod uvjetima propisanim člankom 27. Zakona o srednjem školstvu koje temeljem rješenja Ministarstva prosvjete i športa izvode programe obrazovanja odraslih, uključivo i programe usavršavanja, pa ih treba jednako tretirati i u pogledu njihovih prava i obveza prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim, na usluge obrazovanja odraslih uključivo i programe usavršavanja koje na temelju rješenja Ministarstva prosvjete i športa izvode ustanove registrirane za obrazovanje odraslih po programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa, primjenjuje se porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 63. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Prema tome, na pravnu osobu koja je upisana u sudski registar kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću a nije registrirana kao ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu, kada obavlja usluge obrazovanja odraslih ne može se primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, i članak 63. stavak 2. Pravilnika.
Povratak na prethodnu stranicu