Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/145
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 11.04.2002
Obračun PDV-a na nekretninu za stanovanje
Društvo "A", obratilo nam se s pitanjem jesu li obvezni obračunati PDV-e na nekretninu za stanovanje koju će nakon završetka ugovora o dugoročnom najmu (operativni leasing) prodati najmoprimcu? Pri nabavi nekretnine nisu koristili odbitak pretporeza i ne zaračunavaju porez na usluge najamnine koju obračunavaju mjesečno.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), usluge najma stambenih prostorija oslobođene su poreza na dodanu vrijednost. Poduzetnik — porezni obveznik koji nabavlja nekretnine — stanove za iznajmljivanje nema pravo na odbitak PDV-a, budući da prema odredbi članka 20. stavak 3. točka 1. Zakona, porezni obveznik ne može odbiti pretporez za primljena dobra i usluge što ih koristi za isporuke koje su oslobođene poreza prema članku 11. Zakona.
Pri prodaji nekretnine — stana koja je služila za iznajmljivanje za stambene potrebe, porezni obveznik nema obvezu zaračunati PDV-e.
Smatra se da je do krajnje potrošnje nekretnine (stana) došlo u trenutku kada je ona isporučena poduzetniku koji s njom pruža usluge stanovanja koje su oslobođene PDV-a i koji pri nabavi zbog toga nije mogao odbiti pretporez.
Kad poduzetnik prodaje takvu nekretninu (stan) ne postoji obveza zaračunavanja PDV-a bez obzira prodaje li se ta nekretnina kupcu koji je do tog trenutka bio najmoprimac ili nekom drugom kupcu jer bi u tom slučaju kupac bio dvostruko opterećen PDV-om, jednom kroz cijenu najamnine u koju je najmodavac uključio PDV-e koji nije mogao odbiti kao pretporez, a drugi put pri isporuci nekretnine (stana).
Stjecatelj nekretnine (stana) biti će obvezan platiti porez na promet nekretnina po stopi od 5% na tržišnu vrijednost nekretnine prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/97).
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu