Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/02-01/344
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 29.04.2002
Porezni tretman kreditiranja
Banka "A" (u daljnjem tekstu: banka "A") planira svojim korporativnim klijentima ponuditi novi bankarski proizvod, koji za sada ima radni naziv "pooling sredstava". Pooling sredstava, banka "A" bi nudila skupinama međusobno vlasnički povezanih trgovačkih društava npr. društvima koja imaju društva kćeri u pretežitom vlasništvu. U okviru poolinga, banka "A" bi od društava koja imaju pozitivan saldo na računima kod banke "A" uzimala depozite, a istovremeno bi do visine tako uzetih depozita odobravala kredite društvima iz skupine koja imaju potrebe za kreditiranjem. Isto tako, postoji mogućnost odobravanja neke vrste stand-by kreditne linije za odobravanje kredita i iznad iznosa primljenih depozita. Na ovaj način, bi društva iz skupine sama osiguravala izvore financiranja, pa se pasivna i aktivna kamata mogu regulirati dogovorno. Banka "A" u poolingu sredstava u svoje ime i za svoj račun uzima depozite, a s druge strane u svoje ime i za svoj račun odobrava kredite društvima iz grupe. Postavljaju pitanje poreznog tretmana ovakvog oblika kreditiranja.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 59. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara banaka, štedionica i štedno-kreditnih organizacija te društava osiguranja i reosiguranja.
U tom smislu, kamate i ostale naknade koje banka zaračuna u svoje ime, oslobođene su poreza na dodanu vrijednost.
Kamate koje zaračunaju porezni obveznici - osobe koje nisu banke, štedionice, štedno-kreditne organizacije, društva osiguranja i reosiguranja, načelno podliježu oporezivanju PDV-om.
Međutim, ako ove osobe plasiraju sredstva bankama, štedionicama, štedno-kreditnim organizacijama i društvima osiguranja i reosiguranja, naknada koju prime za plasirana sredstva, temeljem članka 59. stavak 2. Pravilnika, oslobođena je poreza na dodanu vrijednost.
Prema tome, naknade za deponirana sredstva u banci, koje u ovom slučaju ostvaruju društva-deponenti, oslobođene su poreza na dodanu vrijednost
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu