Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/118
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 14.03.2002
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi koncertnog klavira
Glazbena škola "A" obratila nam se s pitanjem o mogućnosti oslobođenja od plaćanja PDV-a pri nabavi klavira za potrebe škole, na koje u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), nije propisano porezno oslobođenje koje bi se moglo primijeniti u konkretnom slučaju, te ne postoji mogućnost da im se mimo odredbi Zakona, omogući porezno oslobođenje od plaćanja PDV-a.
Mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a prema odredbama Zakona, postoji jedino u slučaju kada bi škola primila inozemnu novčanu donaciju za nabavu predmetnog klavira. Tada bi primjenom odredbe članka 12. točka 12. ili članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, uz proceduru propisanu odredbom članka 70. i članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), mogli ostvariti pravo na uvoz odnosno nabavu klavira u tuzemstvu bez plaćanja PDV-a.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu