Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/06-01/29
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 07.03.2006
Iznos povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit poduzeća „A“ d.o.o., u kojem postavljaju između ostalog i pitanja u svezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na iznos povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad i načina iskazivanja povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad na izdanim računima, te traže tumačenje odredbi propisanih Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“, br. 97/05 i 115/059).

 

U svezi pitanja iz dopisa pod rednim brojem 1. i 5. što se odnose na obračunavanje poreza na dodanu vrijednost i način iskazivanja povratne naknade za ambalažu za pića i napitke s jednokratnom uporabom u iznosu od 0,50 kuna po jedinici ambalaže u ispostavljenim računima, odgovaramo u nastavku.

 

Proizvođači i uvoznici proizvoda koji stavljaju ambalažu na tržište obvezni su prema članku 16. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, između ostalog, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaćati povratnu naknadu za ambalažu za pića i napitke s jednokratnom uporabom.

 

U članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 47/95 do 90/059, propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe, što se smatra prolaznim stavkama u smislu članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 60/96 do 153/05).

 

Sukladno navedenom, povratna naknada za ambalažu za pića i napitke u iznosu od 0,50 kuna po jedinici prodajne ambalaže koju proizvođači i uvoznici tih proizvoda uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavlja prolaznu stavku u smislu članka 8. stavka 1. Zakona i članka 51. stavka 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, iz razloga što iznos od 0,50 kuna po jedinici vraćene  ambalaže  za jednokratnu uporabu Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti vraća trgovačkom društvu-prodavatelju nakon što je prodavatelj isti iznos isplatio potrošaču za vraćenu ambalažu.

 

Obzirom da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznos povratne naknade od 0,50 kuna po jedinici ambalaže vraća trgovačkom društvu-prodavatelju nakon što ga je prodavatelj isplatio potrošaču za vraćenu ambalažu, u smislu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost  smatra se prolaznom stavkom.

 

Člankom 15. stavkom 3. i 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisani su minimalni podaci koje moraju sadržavati računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja.

 

Prema navedenom, povratna naknada u iznosu od 0,50 kuna po jedinici ambalaže iskazuje se kao  prolazna stavka sukladno članku 8. stavku 1. Zakona  i članka 51. stavka 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, te se na isti način iskazuje na računu neovisno o činjenici da li se ispostavlja račun iz članka 15. stavak 3. Zakona ili račun za gotovinski promet prema  članku 15. stavku 6. Zakona.

 

Poduzetnik je u dopisu pod rednim brojem 2. postavio pitanje da li kod utvrđivanja manjka odnosno viška povratna naknada predstavlja trošak odnosno prihod, na koje u nastavku odgovaramo.

 

Člankom 6. stavak 1. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, proizvođači i uvoznici dužni su voditi očevidnik o vrsti i količini ambalaže koju stavljaju na tržište na temelju kojeg plaćaju naknade za ambalažu i ambalažni otpad Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Proizvođači i uvoznici moraju voditi posebno zaduženje za povratnu naknadu temeljem kojeg se mogu utvrditi viškovi i manjkovi ambalaže, kako bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mogao nadzirati ostvarene uplate povratne naknade prema količini vraćene ambalaže. 

 

U svezi pitanja koja se odnose na odredbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, stranku je potrebno uputiti da se obrati nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu