Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/06-01/39
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 07.03.2006
Tumačenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Poduzeće „A“ d.o.o., obratilo nam se za zamolbom za tumačenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“, br. 97/05 i 115/05), što nije u nadležnosti Ministarstva  financija, Porezne uprave. Međutim, postavljaju i pitanja u vezi s načinom iskazivanja povratne naknade za ambalažu za pića i napitke s jednokratnom uporabom kao prolazne stavke u Knjizi izdanih računa (I-RA) i u Knjizi primljenih računa (U-RA), te izgledom gotovinskog računa, na koja odgovaramo u nastavku.

 

Proizvođači i uvoznici proizvoda koji stavljaju ambalažu na tržište obvezni su prema članku 16. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“, br. 97/05 i 115/05), osim naknade zbrinjavanja i poticajne naknade, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaćati povratnu naknadu za ambalažu za pića i napitke s jednokratnom uporabom.

U članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 47/95 do 90/05), propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe, što se smatra prolaznom stavkom u smislu članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 60/96 do 153/05).

 

Sukladno navedenom, povratna naknada za ambalažu za pića i napitke u iznosu od 0,50 kuna po jedinici prodajne ambalaže, koju proizvođači i uvoznici tih proizvoda uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predstavlja prolaznu stavku u smislu članka 8. stavka 1. Zakona i članka 51. stavka 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Člankom 15. stavkom 3. i 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisani su minimalni podaci koje moraju sadržavati računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja. Stoga se povratna naknada u iznosu od 0,50 kuna po jedinici ambalaže iskazuje na računu kao prolazna stavka sukladno članku 8. stavku 1. Zakona i članku 51. stavka 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, o čemu smo se očitovali mišljenjem broj klasa: 410-19/06-01/2, ur.broj:513-07-21-01/06-2 od 10. siječnja 2006. godine, te Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva uputom za provedbu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu broj  klasa: 351-01/06-01/02, ur.broj:526-05-01/01-06-3 od 02. veljače 2006, godine, koju smo vam dostavili našim dopisom broj klasa: 351-01/06-01/3, ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 10. veljače 2006. godine.

 

Člankom 130. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se u Knjigu izdanih (izlaznih) računa upisuju podaci o porezno značajnim stavkama izlaznih računa. Ako su u izdanom računu sadržane i prolazne stavke, kao što je u ovom slučaju povratna naknada, tada se iznos prolazne stavke ne iskazuje u Knjizi I-RA. Međutim, porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u izdanom računu može u Knjizi I-RA dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.

 

Člankom131. stavkom 4. Pravilnika, propisano je da se u Knjigu primljenih (ulaznih) računa upisuju podaci o porezno značajnim stavkama računa. Ako su u primljenom računu sadržane i prolazne stavke, tada se iznos prolazne stavke ne iskazuje u Knjizi U-RA. Porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u ulaznom računu može u Knjizi primljenih računa dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.

 

U svezi ostalih pitanja iz dopisa, stranku je potrebno uputiti da se obrati nadležnom Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, odnosno Državnom inspektoratu.

 

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu