Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/06-01/87
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.02.2006
Poticajna sredstva iz državnog i gradskog proračuna
Gospodin "A", vlasnik obrta "B", Zagreb, obratio nam se u vezi poticajnih sredstava iz državnog i gradskog proračuna. Naime, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva donijelo je odluku o odobravanju poticajnih bespovratnih sredstava u cilju realizacije projekta Poticanje uvođenja novih tehnologija i primjena znanja u tehnološkom razvoju za 2005. godinu, a Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo donio je odluku o dodjeli potpora obrtnicima koji obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne djelatnosti. U vezi navedenog postavljena EU pitanja:
1. Treba li obrtnik na primljena poticajna sredstva obračunati porez na dodanu vrijednost?
2. Smatraju li se primljena poticajna sredstva primicima po osnovi samostalne djelatnosti?
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
1.Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.
Međutim, u članku 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) propisano je da u naknadu ne ulaze iznosi primljeni po osnovi premija, regresa i druga poticajna sredstva iz proračuna.
Prema navedenom, smatramo, ako je riječ o bespovratnim poticajnim sredstvima iz državnog i gradskog proračuna dodijeljenih u svrhu poticanja proizvodnje bez protučinidbe, tada primatelji poticaja nisu obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost na primljena poticajna sredstva u smislu odredbe članka 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
2. Poslovnim primicima po osnovi samostalne djelatnosti u smislu članka 24. stavak 1. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05) smatraju se i iznosi državnih pomoći, poticaja i potpora za samostalnu djelatnost, odnosno djelatnost koja se oporezuje kao samostalna.
Shodno navedenom, poticaji primljeni iz državnog ili gradskog proračuna po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za koju se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, smatraju se poslovnim primitkom u smislu članka 24. stavak 1. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak, a dohodak se utvrđuje na način propisan člankom 17. do 26. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04).
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu